Najczęściej zadawane pytania nt. konkursu „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.


JESZCZE NIE PRZYSTĄPILIŚMY DO KONKURSU...

Kiedy organizowane są spotkania informacyjne?

Spotkania promocyjno-informacyjne organizowane są na początku każdej kolejnej edycji konkursu. Harmonogram spotkań oraz szczegółowe informacje (formularz zgłoszeniowy, tematyka spotkań, adresy sal, godziny spotkań, itp.) są zamieszczane na naszych stronach internetowych w Aktualnościach.

Jak stwierdzić, czy moja gmina ma szanse zdobyć tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”?

Należy zapoznać się z regulaminem konkursu oraz wzorami ankiet „Gmina Fair Play” 2018:

obowiązującymi w XVII edycji programu. Są w nich zamieszczone informacje umożliwiające weryfikację gminy pod kątem wymagań konkursu „Gmina Fair Play”. W ankietach zawarte są pytania, na które będzie musiała odpowiedzieć gmina, która zgłosi się do konkursu. Dzięki nim można się zorientować, jakie zakresy działań gminy są badane i oceniane w trakcie procedur weryfikacyjnych.

Co zrobić, żeby wziąć udział w konkursie?

 1. Przede wszystkim należy zapoznać się z formularzami obowiązującymi w danej edycji konkursu:
 2. Po zapoznaniu się z formularzami, a co za tym idzie z wymaganiami weryfikacyjnymi należy wypełnić i wysłać na adres biura konkursu (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa) deklarację.
 3. Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali więcej informacji dotyczących konkursu i jego przebiegu prosimy o kontakt.

Jaki jest przebieg konkursu „Gmina Fair Play”?

Szczegółowe informacje na temat przebiegu konkursu są zamieszczone w regulaminie danej edycji. W skrócie przebieg konkursu jest następujący:

 1. Gmina zgłasza swój udział w konkursie poprzez wysłanie deklaracji.
 2. Z biura konkursu gmina otrzymuje mailem dostęp do elektronicznego systemu formularzy z ankietą, którą zobowiązuje się wypełnić, wydrukować i przesłać do biura konkursu w Warszawie
 3. Przesłane ankiety podlegają ocenie Komisji Konkursowej, która decyduje o kwalifikacji gminy do II etapu.
 4. W gminie, która otrzymała kwalifikację do II etapu konkursu zostanie przeprowadzony:
  • audyt certyfikacyjny oraz
  • badanie losowo wybranych inwestorów
 5. Komisja Konkursowa na podstawie raportu audytora, wyników badania inwestorów oraz oceny ankiety z I etapu podejmie decyzję o przyznaniu lub nie przyznaniu gminie tytułu i certyfikatu „Gmina Fair Play” – Samorząd z Wizją
 6. Gminy - Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na uroczystą galę, podczas której zostaną im wręczone certyfikaty „Gmina Fair Play” – Samorząd z Wizją

Szczegółowy harmonogram edycji 2018

Lp.Rodzaj działaniaTermin
1.Zgłoszenie gminy do konkursu – złożenie deklaracji uczestnictwado 30 kwietnia 2018
2.Przygotowanie ankiety konkursowejdo 30 maja 2018
3.Ocena ankiet i kwalifikacja gmin do II etapu konkursudo 29 czerwca 2018
4.Audyty certyfikacyjne w gminachdo 31 sierpnia 2018
5.Ocena kwalifikacji gmin w II etapie. Decyzje o przyznaniu nagród i certyfikacji gmindo 10 października 2018
6.Uroczystość końcowa. Finał konkursu „Gmina Fair Play”do 31 grudnia 2018

Jakie korzyści wynikają z uczestnictwa w konkursie?

Proponujemy Państwu zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi w:

Korzyściach dla gmin uczestniczących w konkursie

oraz

Rekomendacjach

Jak i gdzie promowani są uczestnicy konkursu „Gmina Fair Play”?

Więcej informacji w zakładce Korzyści

Jakie nagrody przyznawane są w konkursie?

Laureaci konkursu „Gmina Fair Play” mogą otrzymać następujące nagrody:

Certyfikat, tytuł oraz godło promocyjne „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji - przyznawane gminom, które spełniły wymogi konkursu i uzyskały w procesie certyfikacyjnym 72 punkty na 100 możliwych.

Statuetka „Gmina Fair Play” - przyznaje ją Kapituła Konkursu dla najwyżej 3 najlepszych gmin w każdej kategorii konkursowej.

Wyróżnienie honorowe „Gmina Fair Play” - przyznaje Kapituła Konkursu dla najwyżej 3 gmin szczególnie wyróżniających się w każdej kategorii konkursowej.

Samorządowy Menedżer Roku - ubiegać się o tę nagrodę mogą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz pracownicy samorządowi z gmin zgłoszonych do XVII edycji konkursu „Gmina Fair Play”, które uczestniczą w konkursie po raz trzeci (bez przerwy). Zgłoszenie do nagrody "Samorządowy Manager Roku" 2018 jest dobrowolne i nie wypływa na ocenę gminy.

Diamentowa Statuetka „Gmina Fair Play” - przyznaje ją Kapituła Konkursu gminom, które w dziesięciu kolejnych edycjach otrzymały tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”

Złota Statuetka „Gmina Fair Play” - przyznaje ją Kapituła Konkursu gminom, które w pięciu kolejnych edycjach otrzymały tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”.

Złota Lokalizacja Biznesu - prawo do używania tego tytułu mają gminy, które przez trzy kolejne lata spełniły wymagania konkursu, rozwijają się, realizują zamierzone cele i przedsięwzięcia inwestycyjne, a Kapituła Konkursu przyzna im certyfikat „Gmina Fair Play” w trzech kolejnych edycjach.

Diamenty inwestycyjne - otrzymują wszyscy laureaci danej edycji konkursu za każdy rok uczestnictwa w konkursie zakończony pozytywną weryfikacją. Diamenty są przyznawane po jednym za każdy rok.

Tablica "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacji Inwestycji" do umieszczenia w paśmie drogowym. Projekt tablicy do produkcji/ wzór można pobrać bezpłatnie tutaj

Jakie koszty ponosi gmina uczestnicząc w konkursie „Gmina Fair Play”?

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów zawarte są w regulaminie danej edycji konkursu.

Czy gmina ponosi dodatkowe koszty zgłaszając kandydata do tytułu „Samorządowy Menadżer Roku”?

Nowa nagroda „Samorządowy Menadżer Roku” przyznawana jest w ramach konkursu „Gmina Fair Play” w związku z tym gmina zgłaszając kandydata nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (poza kosztami określonymi w regulaminie danej edycji).

W jakich kategoriach przyznawany jest tytuł „Gmina Fair Play”?

Aktualnie konkurs odbywa się w sześciu kategoriach:

 • gmin wiejskich - kategoria ta obejmuje gminy, w których zlokalizowane są miejscowości, z których żadna nie posiada praw miejskich, a których rozwój jest związany z rolnictwem, agrobiznesem lub szeroko rozumianym przetwórstwem rolno-spożywczym;
 • wielofunkcyjnych gmin podmiejskich - kategoria ta obejmuje gminy, w których zlokalizowane są miejscowości, z których żadna nie posiada praw miejskich; o zróżnicowanych funkcjach rozwojowych, obejmujących przynajmniej dwie różne dziedziny gospodarki, położone w pobliżu średnich lub dużych miast;
 • miasteczek i małych miast - kategoria ta obejmuje gminy, w których zlokalizowane są miejscowości, z których przynajmniej jedna posiada prawa miejskie, lub gminy obejmujące tylko jedno miasto, o liczbie ludności do 30.000 mieszkańców;
 • średnich miast - kategoria ta obejmuje gminy, w których zlokalizowane są miejscowości, z których przynajmniej jedna posiada prawa miejskie, lub gminy obejmujące tylko jedno miasto, o liczbie ludności od 30.001 do 100.000 mieszkańców;
 • dużych miast - kategoria ta obejmuje gminy miejskie, o liczbie ludności powyżej 100.000 mieszkańców;
 • gmin turystycznych - kategoria ta obejmuje gminy, w których turystyka stanowi istotną dziedzinę gospodarki, lub które stymulują rozwój turystyki w oparciu o posiadane walory turystyczne

JESTEŚMY UCZESTNIKIEM KONKURSU, CO DALEJ?

Jak dobrze wykorzystać fakt bycia uczestnikiem konkursu „Gmina Fair Play”?

Gmina, która bierze udział w konkursie „Gmina Fair Play” – Samorząd z Wizją powinna o tym informować na swoich stronach internetowych, może również wysłać informację do swoich interesariuszy, a co za tym idzie do potencjalnych lub działających na terenie gminy inwestorów. Taka informacja z całą pewnością stanie się mocnym argumentem.

Do kiedy należy składać wszystkie dokumenty?

Uczestnicząc w konkursie „Gmina Fair Play” należy przestrzegać harmonogramu danej edycji, który zawarty jest w regulaminie, harmonogram zamieszczony jest także na naszej stronie internetowej. Harmonogram edycji 2018 zamieszczamy poniżej:

Lp.Rodzaj działaniaTermin
1.Zgłoszenie gminy do konkursu – złożenie deklaracji uczestnictwado 30 kwietnia 2018
2.Przygotowanie ankiety konkursowejdo 30 maja 2018
3.Ocena ankiet i kwalifikacja gmin do II etapu konkursudo 29 czerwca 2018
4.Audyty certyfikacyjne w gminachdo 31 sierpnia 2018
5.Ocena kwalifikacji gmin w II etapie. Decyzje o przyznaniu nagród i certyfikacji gmindo 10 października 2018
6.Uroczystość końcowa. Finał konkursu „Gmina Fair Play”do 31 grudnia 2018

Kiedy dowiemy się o przejściu do II etapu?

O kolejnych etapach konkursu oraz decyzjach Komisji Konkursowej gminy uczestniczące w konkursie są informowane zgodnie z harmonogramem danej edycji.

Po co jest audyt, jak należy się do niego przygotować?

Audyt jest jednym z elementów weryfikacji gminy w II etapie konkursu. Audyt składa się z trzech części:

 1. spotkania z przedstawicielami urzędu gminy (wójt/burmistrz/prezydent, przedstawiciel wydziału zajmującego się inwestycjami, przedstawiciel działu promocji i inni),
 2. spotkania z
  • przedstawicielami mediów technicznych,
  • inwestorami z terenu gminy,
  • przedstawicielami dostawców mediów technicznych,
  • przedstawicielami lokalnych organizacji biznesowych, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy i innych organizacji mających związek z realizacją inwestycji lub przedsiębiorczością.
  • dość często zdarza się, że w spotkaniu biorą udział przedstawiciel mediów lokalnych
 3. wizytacji terenów inwestycyjnych i realizowanych inwestycji, również gminnych.

Podczas audytu przedstawiciele gminy odpowiadają na pytania z zakresu określonego regulaminem i ankietą konkursową danej edycji oraz na pytania dodatkowe audytora.

Kim jest Audytor?

Audytor jest osobą współpracującą przy realizacji konkursu „Gmina Fair Play”, zajmującą się problematyką promocji inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości oraz znającą specyfikę samorządu terytorialnego.

Kiedy dowiemy się czy zdobyliśmy tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”?

Każda gmina, które otrzymała kwalifikację Komisji Konkursowej do II etapu konkursu „Gmina Fair Play” otrzyma z biura konkursu informację czy otrzymała tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”. Listy są wysyłane gminom około 1 miesiąca przed uroczystą galą kończącą daną edycję konkursu. Szczegóły zawarte są w harmonogramie danej edycji oraz na naszych stronach internetowych.

FORMULARZE KONKURSOWE

Jaką ankietę wypełnić i jak zalogować się do sytemu formularzy?

 • Każdy uczestnik XVII edycji konkursu „Gmina Fair Play” po przesłaniu elektronicznej deklaracji zgłoszeniowej otrzymuje z biura programu na adres email osoby do kontaktu (podanej przez uczestnika w deklaracji) dane dostępowe do internetowego systemu formularzy Gmina Fair Play 2018 (ISA)

  W ISA znajdują się wszystkie wymagane regulaminem dokumenty, takie jak:

  • deklaracja „Gmina Fair Play” 2018
  • ankieta „Gmina Fair Play” 2018
  • ankieta „Gmina Fair Play” 2018 dla gmin startujących w kategorii gmin turystycznych
  • ankieta „Samorządowy Menadżer Roku” 2018 dla gmin zgłaszających kandydata do nagrody
  • moduł do załączania zdjęć i herbów.

  (jeśli nie otrzymali Państwo maila z danymi dostępowymi do systemu formularzy. Prosimy o kontakt)

 • Należy zapoznać się instrukcją korzystania z systemu ankiet.
 • Jeżeli gmina lub miasto biorące udział w konkursie chce dodatkowo wystąpić z wnioskiem o przyznanie specjalnej nagrody "Samorządowego Menedżera Roku" 2018 dla swojego przedstawiciela tj. prezydenta, burmistrza, wójta lub pracownika samorządowego - w tym przypadku osoby zgłaszające wspólnie wypełniają ankietę SMR (również dostępną po zalogowaniu w internetowym systemie ankiet)

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub problemów podczas uzupełniania formularzy prosimy o kontakt:

uwagi merytoryczne – biuro konkursu w Warszawie,

uwagi techniczne:

ZDOBYLIŚMY TYTUŁ! CZY TO JUŻ WSZYSTKO?

Do czego służy logo „Gmina Fair Play”, komu przysługuje prawo posługiwania się nim?

Logo „Gmina Fair Play” służy do promocji gminy. Posługiwać się nim mogą laureaci danej edycji. Gminy, które uzyskały tytuł w minionych edycjach mają obowiązek stosować logo „Gmina Fair Play” z podaniem roku edycji, w której brały udział.

Na naszej stronie podajemy przykłady wykorzystania logo w promocji gminy.

Chcemy wykorzystać logo w naszych materiałach skąd je wziąć?

Każda gmina, która uzyska tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” – Samorząd z Wizją ma prawo używać logo „Gmina Fair Play” przez rok. Logo można otrzymać w następujący sposób:

Na jaki okres przyznawany jest tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”?

Tytuł i certyfikat przyznawany jest gminie na 1 rok. Gminy, które chcą stosować logo „Gmina Fair Play” po upływie tego czasu powinny używać logo z podaniem roku edycji, w której został im przyznany tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”.

Do czego służy tablica drogowa „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Biznesu?

Tablica drogowa służy przede wszystkim do potwierdzenia otrzymania przez gminę tytułu i certyfikatu „Gmina Fair Play”. Jest to również jasny znak dla potencjalnych inwestorów, że w gminie została potwierdzona wysoka jakość obsługi inwestorów i, że mogą w danej gminie oczekiwać sprawnej obsługi oraz najwyżej kultury zarówno w trakcie przygotowań do inwestycji, jak i w trakcie jej trwania. W wielu gminach tablice stojące przy drogach wjazdowych gminy przyciągają uwagę inwestorów.

Wzór tablicy drogowej Laureaci edycji 2017 mogą pobrać tutaj

Wzór tablicy drogowej Laureaci edycji 2018 mogą pobrać tutaj

Czy warto uczestniczyć w konkursie wielokrotnie?

Tak, jest co najmniej 5 głównych powodów, dla których warto uczestniczyć w konkursie wielokrotnie:

 • coroczna weryfikacja jakości obsługi inwestorów w gminie,
 • możliwość porównania wyników badania inwestorów w gminie z wcześniejszymi wynikami - możliwość szybkiej reakcji i wprowadzenia stosownych zmian w organizacji pracy urzędu,
 • ułatwienie nawiązywania kontaktów bezpośrednich z przedsiębiorcami - potencjalnymi inwestorami,
 • poszerzenie działań promocyjnych gminy dzięki kanałom biura konkursu - również zagranicą,
 • możliwość posługiwania się logo konkursu (bez podawania roku) budzącego zaufanie,
 • i wiele innych, o których mówią nasi laureaci oraz ich sukcesy.

Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

8cn60c