Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Więcej rekomendacji

Przyznany po raz drugi Gminie Płużnica tytuł „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest najważniejszym certyfikatem wykorzystywanym do promocji gminy i budowania jej pozytywnego wizerunku wśród inwestorów.

rozwiń

Jest on rozpoznawalny wśród przedsiębiorców i stanowi dla nich gwarancję, iż nasz Urząd Gminy stosuje najwyższe standardy obsługi. Inna istotna korzyść z udziału w konkursie to audyt zewnętrzny. Daje on możliwość przeanalizowania stosowanych działań i procedur związanych z rozwojem przedsiębiorczości i dostarcza wniosków umożliwiających ich dalsze doskonalenie. Jest to dla nas kluczowy obszar, gdyż celem strategicznym gminy, określonym w strategii rozwoju, jest "Rozwinięta i konkurencyjna gospodarka lokalna". Realizacja tych zamierzeń oparta jest na przygotowaniu atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i nawiązaniu współpracy z partnerami z kraju i zagranicy. W ten sposób zamierzamy wykorzystać bliskość autostrady A1. Tytuł „Gmina Fair Play” stawia przed nami nowe wyzwania i zobowiązuje do dalszej pracy na rzecz rozwoju gminy.

Marcin Skonieczka, Wójt Gminy Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie


Tytuł „Gmina Fair Play” jest dla nas mobilizacją do stałego utrzymywania najwyższego poziomu jakości usług oferowanych inwestorom. Gmina Iława, jako jedna z nielicznych w województwie warmińsko - mazurskim, posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru gminy, a także plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych.

rozwiń

Warto zaznaczyć, ze zapisy te są bardzo elastyczne, dzięki czemu dają szerokie możliwości zagospodarowania terenów inwestycyjnych, w zależności od potrzeb inwestora. Tytuł „Gmina Fair Play” to także duża nobilitacja, ponieważ mamy świadomość, że znajdujemy się w gronie gmin, które sprawnie realizują swoje ustawowe zadania, dbając jednocześnie o postępowanie zgodnie ze standardami etycznymi. Zdobycie tego tytułu to wyróżnienie dla Gminy Iława, w której rozwój turystyki stanowi istotną dziedzinę gospodarki i jest wskazówką dla inwestorów, ilustrującą zaangażowanie i pomoc gminy w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, a także stymuluje rozwój turystyki w oparciu o posiadane walory turystyczne. Potwierdzeniem tego jest oddana do użytku w 2012 roku "Ekomarina" w Siemianach. Budowa portu przyjaznego środowisku jest tylko częścią wielkiego projektu realizowanego w regionie. Inwestycja niewątpliwie wpływa na wzrost atrakcyjności Jeziora Jezioraka - najdłuższego jeziora w Polsce. Korzyścią płynącą z otrzymania tytułu „Gmina Fair Play” jest także doskonała promocja gospodarcza naszej gminy na terenie całego kraju, a także, jak się okazuje, Europy. Gmina Iława to region dążący do wzmocnienia swojej pozycji gospodarczej przez wykorzystanie specyfiki swojego położenia. Na jej terenie znajduje się, jeden z największych w Polsce, węzeł kolejowy, który jest obecnie modernizowany. To właśnie tytuł „Gmina Fair Play” umacnia potencjalnych inwestorów w przekonaniu, że mają szansę wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną, poprzez ulokowanie właśnie w naszej gminie swoich inwestycji. Przykładem tego jest otwarty niedawno hotel w "Karczmie Łabędź" przy drodze nr 16 w Nowej Wsi koło Iławy, który zachwyca stylowym, alpejskim wnętrzem. Gmina Iława dba również o interesy społeczności lokalnych stwarzając na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej.

Krzysztof Harmaciński, Wójt Gminy Iława, woj. warmińsko-mazurskie


Tytuł „Gmina Fair Play” jest dla naszego samorządu ważnym wyróżnieniem, które w naszym odczuciu plasuje nas wśród najlepszych, godnych zaufania, gmin w kraju. Wysiłek i starania, które wkładamy w rozwój infrastruktury komunalnej czy budowę obiektów użyteczności publicznej jest wysoko oceniany przez naszych przedsiębiorców, a także naszych mieszkańców.

rozwiń

Tytuł jest jednocześnie zachętą dla innych potencjalnych inwestorów do lokowania swoich pieniędzy i przedsiębiorstw na naszym terenie, ponieważ wiedzą, że "Gminy Fair Play" dysponują przygotowanymi terenami inwestycyjnymi i zapewniają im przyjazny klimat. Na terenie gminy znajduje się jedyny cywilny port lotniczy województwa lubuskiego. Wokół portu jest bogata oferta inwestycyjna, a Urząd Miejski w Babimoście świadczy usługi na najwyższym poziomie potencjalnym inwestorom zakładającym swój biznes na tych nieruchomościach. Tytuł ułatwia nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami, w tym na uwagę zasługują firmy, które posiadają certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, gdyż tytuły te (zarówno tytuł „Gmina Fair Play” jak i „Przedsiębiorstwo Fair Play”) zobowiązują do dobrej współpracy i wzajemnego zaufania. Inną niewątpliwą korzyścią jest promocja i możliwość zaprezentowania gminy w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich. Ta nagroda zobowiązuje nas również do ciągłego utrzymywania wysokiego standardu obsługi inwestorów oraz klientów odwiedzających Urząd. Uzyskanie i odbiór wyróżnienia daje także okazję do spotkania się z innymi samorządami, które równie skutecznie przyciągają inwestorów, do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązania współpracy.

Bernard Radny, Burmistrz Babimostu, woj. lubuskie


Kolejny raz Błonie otrzymało tytuł „Gmina Fair Play”. Traktujemy to jako potwierdzenie, że nasza praca, nasza "lokalna polityka" gospodarcza i społeczna, jest doceniana przez zewnętrznych ekspertów, co utwierdza mnie w przekonaniu, że należy ją kontynuować.

rozwiń

Pracując lokalnie, bez możliwości obiektywnego spojrzenia z zewnątrz, z pewnym dystansem na to co robimy, bywa, że zatraca się umiejętność w miarę obiektywnej oceny sukcesów i porażek. Sukcesy są wyolbrzymiane, a porażki lekceważone. Coroczne audyty przeprowadzane przez biuro konkursu, pozwalają na ocenę naszej działalności przez osoby z zewnątrz. Tytuł „Gmina Fair Play”, to jasny sygnał dla inwestorów i mieszkańców, że gmina Błonie, to miejsce zasługujące na zainteresowanie, że władze gminy otwarte są na współpracę i czekają na kolejnych inwestorów. Certyfikat „Gmina Fair Play” to. m.in. rosnące zainteresowanie i pozytywne oceny ze strony potencjalnych inwestorów. To także wzrost prestiżu gminy zarówno wśród mieszkańców, jak i na zewnątrz. Pozytywne przejście weryfikacji zwieńczone przyznaniem tytułu i certyfikatu jest też punktowane przy różnego rodzaju rankingach samorządów.

Zenon Reszka, Burmistrz Błonia, woj. mazowieckie


Udział w konkursie „Gmina Fair Play” daje możliwość weryfikacji potencjału Gminy Tarnowo Podgórne oraz oceny podejmowanych przez nas działań promocyjnych. Jestem pełen uznania dla ogromu prac osób zaangażowanych w przeprowadzenie konkursu.

rozwiń

Liczba badanych obszarów działalności samorządów oraz stopień szczegółowości świadczą o dużej staranności, jaką organizatorzy przykładają do procesu certyfikacji. Uważam, że konkurs „Gmina Fair Play” należy do grupy najbardziej rzetelnych i obiektywnych rankingów oceniających pozycję samorządu lokalnego, otwartość na kontakty z potencjalnymi inwestorami oraz jakość relacji utrzymywanych z lokalnymi środowiskami i organizacjami. Gmina Tarnowo Podgórne od lat jest wskazywana jako miejsce przyjazne przedsiębiorczości. Świadczy o tym liczba podmiotów gospodarczych prowadzących tu działalność biznesową (ponad 4.200 firm) i największy, w otoczeniu Poznania, rynek pracy (ponad 30.000 miejsc pracy). Jesteśmy jednak świadomi, że wymagania potencjalnych inwestorów rosną, że stale zmienia się sytuacja rynkowa. Dlatego wysoko cenię sobie niezależną opinię wydaną przez Kapitułę Konkursu „Gmina Fair Play”, zwłaszcza wnikliwą ocenę działań promujących nasz potencjał inwestycyjny. Przyznany tytuł „Gmina Fair Play” jest dla nas ważnym certyfikatem rzetelności i profesjonalizmu. Umacnia naszą pozycję w rozmowach z obecnymi i przyszłymi inwestorami. Jestem przekonany, że przedsiębiorcy, widząc tytuł "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji", wiedzą, że zyskują gwarancję wysokiego standardu obsługi na każdym etapie lokalizacji inwestycji i późniejszego rozwijania biznesu. Udział w konkursie, a zwłaszcza prowadzony wcześniej audyt Urzędu Gminy połączony z szeroką oceną poszczególnych obszarów funkcjonowania Gminy Tarnowo Podgórne, pozwala mi zaplanować wprowadzanie kolejnych rozwiązań podnoszących komfort prowadzenia biznesu. Wyniki procesu certyfikacji są zatem cennym źródłem informacji o organizacji, jaką jest samorząd lokalny.

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie


Przyznany po raz kolejny Gminie Mszczonów tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” jest dla nas znaczącym wyróżnieniem oraz potwierdzeniem starań, które podejmujemy na rzecz stałego polepszania infrastruktury gminnej oraz stwarzania w naszej gminie atmosfery przyjaznej inwestorom.

rozwiń

To także potwierdzenie faktu, że działania, które podejmujemy w zakresie przyciągania i obsługi inwestorów, jak również przyjęta strategia rozwoju gminy zmierzają we właściwym kierunku. Certyfikat „Gmina Fair Play” to stwierdzenie profesjonalnego podejścia gminy Mszczonów do inwestorów potwierdzone przez niezależnych audytorów konkursu „Gmina Fair Play”. Tytuł ten potwierdza, że każdy inwestor jest u nas traktowany priorytetowo. Inwestorzy wiedzą, że w naszej gminie rozwój gospodarczy jest bardzo istotnym elementem, a wszelkie działania prowadzone przez władze lokalne mają na celu poprawienie możliwości i warunków, nie tylko dla nowych inwestorów, ale również dla firm, które już funkcjonują na naszym terenie. Każdy inwestor przychodzący do nas może liczyć na szybką i sprawną obsługę, przy pełnym zaangażowaniu i pomocy władz lokalnych. Gmina posiadająca tytuł „Gmina Fair Play” może liczyć na zwiększone zainteresowanie mediów i inwestorów, a także na pomoc w kreowaniu pozytywnego wizerunku samorządu w środowiskach biznesowych. Trudno nie docenić także doświadczenia, które Gmina Mszczonów zyskała dzięki kolejnym edycjom konkursu oraz audytom. Konkurs pozwala zweryfikować m.in. jakość naszych działań, wyciągnąć wnioski oraz jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę do oczekiwań inwestorów. Posiadanie certyfikatu „Gmina Fair Play” zapewnia Gminie Mszczonów pozycję wśród najlepszych samorządów na terenie województwa mazowieckiego. Certyfikat pokazuje, że realizowane przez nas działania przynoszą korzyści samej gminie, jej mieszkańcom, ale także przedsiębiorcom, którzy tu inwestują. Jest to również potwierdzenie profesjonalizmu, kompetencji i sprawności naszej kadry urzędniczej.

Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Mszczonowa, woj. mazowieckie


Uzyskanie tytułu „Gmina Fair Play” to zaszczyt i nobilitacja. Tytuł ten utwierdza nas w przekonaniu, że to jak postępujemy w naszym codziennym samorządowym życiu jest właściwe, że spełniamy określone standardy. Jest to także sygnał, że nawet w małej wiejskiej gminie, położonej na peryferiach, można osiągnąć coś pozytywnego.

rozwiń

Efektem zdobycia tytułu „Gmina Fair Play” są informacje medialne, prezentujące walory i potencjał naszej Gminy. Informacje te są m.in. sygnałem, że inwestor może z naszej strony liczyć na postawę fair i odpowiednie zachowanie pracowników samorządowych, z którymi może współpracować, że może liczyć na ich pomoc i wsparcie. Pozapromocyjną korzyścią wynikającą z udziału w konkursie „Gmina Fair Play” jest raport banchmarkingowy, z którego możemy się dowiedzieć o naszych silnych i słabych stronach w ocenie inwestorów, dzięki czemu możemy podjąć działania mające na celu ich poprawę. Pozytywną wartością są też tablice informacyjne informujące o tym, że nasza Gmina to „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji.

mgr Mikołaj Pawilcz, Wójt Gminy Narewka, woj. podlaskie


Tytuł i Certyfikat „Gmina Fair Play” są dla nas potwierdzeniem na to, że działania, które podejmujemy w zakresie przyciągania i obsługi inwestorów, a także strategia rozwoju Gminy Karlino idą w dobrym kierunku i nasze starania są wysoko oceniane przez niezależnych audytorów.

rozwiń

Gmina, która uzyskuje tytuł "Gmina Fair Play- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji" to gmina, która jest nastawiona na rozwój, w której każdy inwestor może liczyć na pełne zaangażowanie lokalnych władz podczas całego procesu lokalizacji inwestycji, jak również później podczas bieżącej działalności firmy. Taką Gminą jest Gmina Karlino i tak chcemy być postrzegani przez inwestorów. Tytuł „Gmina Fair Play” gwarantuje, że proces inwestycyjny w nagrodzonej gminie będzie przebiegał szybko i sprawnie, przy zachowaniu najwyższych standardów. Udział w konkursie potwierdza również, że Gminie Karlino zależy na niezależnej ocenie ekspertów, aby jak najlepiej dostosować swoje działania do potrzeb inwestorów. Profesjonalna ocena ekspertów pozwala nam na znalezienie obszarów, które wymagają większej uwagi, aby proces inwestycyjny w naszej gminie przebiegał jeszcze sprawniej. Wymiernym efektem otrzymywania tytułu, po raz kolejny przez naszą gminę, jest to, że możemy pochwalić się utrzymywaniem wysokich standardów od wielu lat a dzięki logo „Gmina Fair Play” jak również szerokiej promocji, jaką zapewniają organizatorzy tej inicjatywy, Gmina Karlino jest postrzegana jako gmina aktywna, która ma wiele do zaoferowania i jest otwarta na wszystkich inwestorów. Taki wizerunek i potwierdzenie jakości obsługi inwestorów w niezależnej ocenie audytorów Konkursu „Gmina Fair Play” z pewnością były naszym atutem przy pozyskiwaniu nowych inwestorów. Korzyści z tytułu „Gmina Fair Play” są dla nas widoczne na wielu płaszczyznach. Dzięki przeprowadzonym badaniom inwestorów możemy wyciągnąć wnioski i podejmować działania usprawniające gorzej funkcjonujące obszary i jeszcze lepiej dostosowywać naszą ofertę inwestycyjną do oczekiwań inwestorów. Stanowi to mobilizację dla pracowników Urzędu, żeby usprawniać obsługę procesu inwestycyjnego, tak, aby przebiegał on możliwie szybko, ponieważ często to właśnie czas realizacji inwestycji decyduje o tym, która gmina zostaje wybrana przez inwestora. Tytuł „Gmina Fair Play” stanowi również wyróżnienie na tle innych gmin, a szeroka promocja konkursu wśród przedsiębiorców - laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” powoduje dużą rozpoznawalność znaku i umacnia pozytywny wizerunek nagodzonej gminy w środowisku biznesowym. Jednak przede wszystkim tytuł „Gmina Fair Play” jest potwierdzeniem tego, że Gmina Karlino to gmina aktywna, która "promuje przejrzyste relacje z przedsiębiorcami i społecznością lokalną, ceni sobie dobrą współpracę z biznesem i dba o odpowiednie standardy obsługi inwestorów", a wszystkie podejmowane działania prowadzą do zrównoważonego rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców. Tytuł „Gmina Fair Play” to doskonałe narzędzie wspomagające budowę marki gminy oraz pozytywny wizerunek gminy, która wzorowo współpracuje z otoczeniem biznesu. Dowodem na to jest duże zainteresowanie naszymi gruntami inwestycyjnymi ze strony potencjalnych inwestorów, ale również mediów. Dzięki otrzymanemu po raz kolejny tytułowi „Gmina Fair Play” w oczach potencjalnych inwestorów stajemy się bardziej atrakcyjni i dajemy im tym samym czytelny sygnał o gotowości do współpracy. Tytuł „Gmina Fair Play” stawia przed gminą nowe wyzwania, ale również zobowiązuje do ciągłego doskonalenia się i budowania dobrych relacji z inwestorami i przedsiębiorcami. Z roku na rok stawiamy sobie nowe wyzwania i cele, które w efekcie poprawiają jakość życia w Karlinie oraz jego atrakcyjność dla Inwestorów.

Waldemar Miśko, Burmistrz Miasta i Gminy Karlino, woj. zachodniopomorskie


Certyfikat Gmina Fair Play", przyznany Świebodzicom już po raz piąty, to przede wszystkim ugruntowanie i potwierdzenie wysokiej jakości i profesjonalizmu w podejmowanych przez samorząd działaniach na rzecz rozwoju gminy; stwarzaniu jak najlepszych warunków do bezpiecznego i skutecznego prowadzenia działalności gospodarczej oraz inwestowania.

rozwiń

Systematyczność otrzymywania certyfikatu, przez kolejne lata, daje inwestorom pewność, że nic się nie zmieniło i nadal mogą liczyć na pełną pomoc ze strony samorządu. Tytuł „Gmina Fair Play” to także duży prestiż i dobry wizerunek na zewnątrz. „Gmina Fair Play” to uznana marka, gwarantująca najwyższe standardy, rzetelność. Tytuł „Gmina Fair Play” jest wyraźnym sygnałem dla inwestorów: w tej gminie warto inwestować, tu możemy liczyć na przyjazne potraktowanie, pełną współpracę i najwyższy standard obsługi. Posiadanie certyfikatu daje wymierne korzyści promocyjne, i to nie tylko w rozumieniu dosłownym czyli reklamy w mediach, materiałach prasowych czy telewizyjnych. Przede wszystkim - logo „Gmina Fair Play” to magnes dla inwestorów, którzy wiedzą, czego mogą oczekiwać, z jakimi standardami obsługi się spotkają. Dobry wizerunek gminy, stawiającej na rozwój, inwestującej w rozbudowę infrastruktury oświatowej, sportowej, rekreacyjnej sprawił, że bardzo wielu mieszkańców okolicznych miast decyduje się na osiedlenie w Świebodzicach. Dodatkowym atutem jest prężnie rozwijające się budownictwo wielo i jednorodzinne, co przy rozsądnych cenach oferowanych przez developerów, jest nie bez znaczenia. Mieszkańcy dostrzegają w coraz większej liczbie miejsc charakterystyczne tablice, informujące o dofinansowaniu danej inwestycji ze środków unijnych. To także ma dla nich wartość wymierną, bo czują dumę, że mieszkają w małym mieście, które robi tak wiele, by stać się nowoczesnym miejscem do życia. Wymierne efekty certyfikowania samorządu Świebodzic to przede wszystkim utworzenie, i w zasadzie pełne zagospodarowanie, Podstrefy Świebodzice. Obecnie cały obszar stanowiący Podstrefę - czyli ponad 9 hektarów gruntu - został sprzedany czterem podmiotom, z czego jeden już prowadzi działalność w nowo wybudowanej hali. To pokazuje, że dla potencjalnych inwestorów gmina stała się atrakcyjnym i wiarygodnym partnerem, służącym pomocą i wsparciem w rozwiązywaniu bieżących problemów. Zresztą, podczas otwarcia pierwszej fabryki firmy GEA Polska, dyrektor zakładu Edyta Rękas wielokrotnie podkreślała, że bez zaangażowania i życzliwej pomocy ze strony samorządu, tak szybka realizacja inwestycji nie byłaby możliwa. Partnerskie relacje na linii samorząd-przedsiębiorca, wzajemne zaufanie, szacunek i chęć współdziałania to kolejna wartość dodana, która wynika ze stosowania standardów zgodnych z ideą konkursu „Gmina Fair Play”.

Łukasz Kwadrans, Przewodniczący Rady Miejskiej Świebodzic, woj. dolnośląskie


Tytuł „Gmina Fair Play” jest potwierdzeniem naszych kompetencji w zakresie przygotowywania i realizacji inwestycji, jak również otwartości na współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Jest to również doskonała okazja do porównania naszych działań z działaniami innych, lepiej rozwijających się jednostek, biorących udział w danej edycji konkursu „Gmina Fair Play”.

rozwiń

Przeprowadzany, w ramach weryfikacji konkursowej audyt, mobilizuje nas do wzmożenia i polepszenia działań w zakresie rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy. Pracownicy obsługujący procesy inwestycyjne podchodzą do potencjalnych inwestorów w sposób niezwykle profesjonalny, udzielając im niezbędnych informacji, oferując pomoc oraz traktując ich życzliwie, na co przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę. Zrealizowane w ostatnim czasie na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie inwestycje, takie jak np. budowa i uruchomienie zakładu "Damech - Konstrukcje stalowe" Sp. z o.o, budowa siłowni wiatrowych, dwa markety oraz stacja paliw przyczyniły się do stworzenia nowych miejsc pracy, jak i do zwiększenia wpływów z podatków. Sam udział w uroczystej Gali "Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play" to idealna okazja do zaistnienia na szerszym forum, nawiązania kontaktów biznesowych z potencjalnymi inwestorami oraz wymiany doświadczeń i poglądów z przedstawicielami wyróżnionych samorządów.

Marek Buchalski, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie


W konkursie „Gmina Fair Play” bierzemy udział już od lat, za każdym razem pozytywnie przechodząc proces weryfikacyjny. Otrzymanie tytułu „Gmina Fair Play” stanowi dla nas cenny sygnał, iż podejmowane przez nas często trudne decyzje, styl reprezentowania gminy przez władze, jak również polityka i wytyczone kierunki rozwoju, spotykają się z aprobatą i rzetelną oceną Kapituły konkursu „Gmina Fair Play”, ale także naszych mieszkańców oraz inwestorów.

rozwiń

Udział w konkursie pozwala nam przede wszystkim na wyciągnięcie istotnych wniosków na temat bieżącej sytuacji naszej gminy oraz naszej pozycji marketingowej na tle innych samorządów w Polsce, uczestniczących w danej edycji konkursu. Ogromną wartość mają dla nas wyniki badania losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub kontynuowali proces inwestycyjny na terenie gminy. Badanie to, które jest elementem II etapu weryfikacji konkursowej, stanowi rzetelny obraz naszych stosunków z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy. Udział w konkursie „Gmina Fair Play” to również możliwość zapoznania się z ciekawymi rozwiązaniami wypracowanymi przez inne gminy zwłaszcza w sferze pozyskiwania i obsługi inwestorów. Tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” to elementy ułatwiające przyciąganie inwestorów do naszej gminy, gdyż stanowią obiektywną weryfikację pod kątem spełniania przez nas wymagań certyfikacyjnych, a także rekomendację od lokalnego biznesu. Te elementy dodatkowo uwiarygodniają naszą gminę. Dzięki otrzymanemu od organizatorów raportowi benchmarkingowemu zyskujemy profesjonalne narzędzie, które służy poprawie jakości obsługi klientów gminy.

Iwona Agnieszka Łebek, Wójt Gminy Długołęka, woj. dolnośląskie


W 2012 roku Gmina Kobierzyce po raz kolejny została laureatem konkursu „Gmina Fair Play”. Przyznana nam w tym roku nagroda główna - Statuetka, jest potwierdzeniem właściwie obranego kierunku zarządzania gminą. Tytuł „Gmina Fair Play” to możliwość promocji gminy na różnych płaszczyznach.

rozwiń

Tytuł ten świadczy o przyjaznym traktowaniu inwestorów. Inwestorzy, którzy do nas przychodzą zauważają, że nie bez powodu jesteśmy "Gminą Fair Play". Podkreślają, że z naszą gminą współpracuje się sprawnie, mogą liczyć na fachowe doradztwo, a wszelkie formalności są załatwiane bez żadnych trudności. Dla mnie osobiście najważniejszym jest fakt, że nagrodzona gmina jest uznana za godną zaufania i zapewnia przyjazny klimat do inwestowania. Tego oczekujemy od siebie i życzymy innym. Największym wyróżnieniem jest zadowolenie każdego inwestora oraz stwierdzenie, że współpraca z przedstawicielami gminy była przyjemnością. Tytuł „Gmina Fair Play” zobowiązuje i mobilizuje do doskonalenia naszej pracy.

Ryszard Pacholik, Wójt Gminy Kobierzyce, woj. dolnośląskie


Otrzymanie tytułu „Gmina Fair Play”, już kolejny raz z rzędu, utwierdza w przekonaniu, że droga, którą podążamy od kilku lat jest właściwa. To dowód na to, że wszechstronny i zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości nastawiony na poprawę infrastruktury, sprzyja poprawie warunków życia mieszkańców i jednocześnie sprawia, że inwestują w gminie nie tylko mali przedsiębiorcy ale i wiążą z nami nadzieje również większe firmy.

rozwiń

Udział w konkursie „Gmina Fair Play” oraz zostanie jego laureatem, daje możliwość promowania Gminy w skali krajowej. Obecność na uroczystej Gali wręczenia certyfikatów, w której co roku uczestniczymy, pozwala nam zaprezentować swój region w obecności firm - laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz dziennikarzy będących przedstawicielami różnych mediów. Dzięki temu możemy pokazać się szerszemu gronu inwestorów. Oprócz korzyści promocyjnych, tytuł „Gmina Fair Play” to także motywacja do dalszej pracy, chociaż już wiemy, że jesteśmy postrzegani jako gmina proinwestycyjna. Sieć dróg, chodniki, oświetlenie uliczne, dbałość o środowisko, budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej możliwe były dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, które właściwie wykorzystujemy. Staramy się wchodzić w nowe obszary takie jak termomodernizacja obiektów komunalnych czy budowa społeczeństwa informacyjnego z szybkim dostępem do Internetu. Kończymy również duże inwestycje z zakresu rozbudowy bazy sportowej. Już w grudniu 2012 roku oddajemy piękną salę sportową przy Zespole Szkół w Gorzycach, czwarty z rzędu obiekt współfinansowany z funduszy Ministerstwa Sportu, który służył będzie dzieciom i młodzieży, ale też całej społeczności. Zatem pozyskiwanie pieniędzy ze składanych wniosków to kolejne wymierne korzyści wynikające z otrzymania tytułu „Gmina Fair Play”. W naszej Gminie działalność rozwinęły przedsiębiorstwa wydobycia kruszywa, dobra infrastruktura sprzyja lokowaniu takich inwestycji jak Zakład Opieki i Rehabilitacji, czy nowoczesnego zakładu produkcji biopaliw - "Zielona Energia". Wraz z lokowaniem nowych inwestycji, liczymy na nowe miejsca pracy dla mieszkańców, a co za tym idzie dalszą poprawę warunków życia.

Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Tryńcza, woj. podkarpackie


Tytuł „Gmina Fair Play” jest dla nas z całą pewnością wyróżnieniem oraz docenieniem naszych wysiłków na rzecz działań mających na celu wcielanie w życie dobrych wzorców współpracy samorządu z przedsiębiorcami. „Gmina Fair Play” to bowiem przede wszystkim gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo - inwestycyjne, zapewniająca przyjazny klimat dla inwestorów oraz profesjonalną obsługę inwestycyjną.

rozwiń

„Gmina Fair Play” potrafi stworzyć jak najlepsze warunki zarówno dla małych jak i dużych przedsięwzięć inwestycyjnych na swym terenie, a także posiada bogatą ofertę inwestycyjną z dostępem do infrastruktury technicznej. Inwestor w takiej gminie może liczyć na sprawną i kompetentną obsługę administracyjną. Z drugiej strony celem konkursu „Gmina Fair Play”, a także niewątpliwą korzyścią dla wszystkich gmin biorących w nim udział, jest promocja laureatów konkursu wśród przedsiębiorców. Tytuł „Gmina Fair Play” niesie za sobą zwiększenie zainteresowania naszą gminą nie tylko ze strony potencjalnych inwestorów, ale również mediów. W tym sensie tytuł „Gmina Fair Play” z pewnością pomaga kreować pozytywny wizerunek samorządu, który wzorowo współpracuje z otoczeniem biznesu. Certyfikacja w konkursie „Gmina Fair Play” ułatwia również wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi gminami na temat efektywnych metod promocji i sposobów dotarcia do nowych inwestorów. Stanowi to dla samorządów swoistą zachętę do rzetelności i profesjonalizmu w relacjach z inwestorami i przedsiębiorcami.

Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz, Urząd Miejski w Mszczonowie


Tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” stanowi oryginalne narzędzie budujące markę gminy oraz jej prestiż. O rosnącym zainteresowaniu naszą gminą świadczy pojawianie się coraz większej liczby znaczących inwestorów ze świata biznesu oraz kultury. Obserwujemy także bardzo duże zainteresowanie zakupem działek na terenie gminy.

rozwiń

Gminie przybywa coraz więcej mieszkańców, szczególnie z miasta Kielce. Napływ ludności z zewnątrz obliguje nas tym samym do poprawy bądź budowy nowych odcinków dróg, uzbrajania terenów w sieć wodociągową czy kanalizację sanitarną. Modernizowane są szkoły, tworzone przedszkola. Cała gmina jest oświetlona i sukcesywnie we wszystkich miejscowościach budowane są chodniki, aby jej mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Młodzież i dzieci mogą aktywnie wypoczywać dzięki wyremontowanym świetlicom, nowopowstałym placom zabaw i terenom rekreacyjnym. W tym roku został oddany do użytkowania zbiornik wodny a wiosną przyszłego roku będzie można korzystać z nowoczesnej pływalni i kompleksu boisk sportowych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Strawczynku. Zdobyty przez naszą gminę, już po raz szósty, tytuł „Gmina Fair Play” jest dodatkowym bodźcem do utrzymywania wysokiego standardu w polityce samorządu. Tytuł ten pomaga także nawiązać współpracę z nowymi przedsiębiorcami, a tym samym przekłada się na dalszy rozwój gminy.

Tadeusz Tkaczyk, Wójt, Urząd Gminy Strawczyn


Tytuł „Gmina Fair Play” jest dla nas potwierdzeniem tego, że działania, które podejmujemy w zakresie przyciągania i obsługi inwestorów, a także strategia rozwoju naszej gminy, nie tylko zmierzają w dobrym kierunku, ale są również wysoko oceniane przez niezależnych audytorów.

rozwiń

Tytuł „Gmina Fair Play” jest dla naszej gminy wizytówką świadcząca o tym, że każdy inwestor jest u nas traktowany priorytetowo, a więc może liczyć na szybką i sprawną obsługę, przy pełnym zaangażowaniu i pomocy władz lokalnych. Tytuł „Gmina Fair Play” świadczy o tym, że w naszej gminie warto inwestować. Wymiernym efektem kilkukrotnego udziału w konkursie „Gmina Fair Play” jest to, że za każdym razem możemy zweryfikować i potwierdzić utrzymywanie wysokich standardów obsługi inwestora. Inwestorzy wiedzą, że w naszej gminie rozwój gospodarczy jest bardzo ważny, a wszelkie działania prowadzone przez władze lokalne mają na celu poprawienie możliwości i warunków, nie tylko dla nowych inwestorów, ale i dla firm już funkcjonujących na naszym terenie. Dzięki temu w Strefie Ekonomicznej w Karlinie z roku na rok jest coraz więcej inwestorów. Korzyści z tytułu „Gmina Fair Play” są dla nas widoczne również na wielu innych płaszczyznach. Dzięki przeprowadzanemu, w ramach weryfikacji konkursowej, audytowi możemy zweryfikować jakość naszych działań oraz wyciągnąć wnioski i usprawnić słabsze obszary, jak również jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę inwestycyjną do oczekiwań inwestorów. Dzięki udziałowi w konkursie „Gmina Fair Play” zdobywamy doświadczenie i wiedzę, aby jak najbardziej ułatwiać inwestorom realizację procesu inwestycyjnego. Tytuł „Gmina Fair Play” to dodatkowy atut przy zdobywaniu inwestorów, ponieważ logo „Gmina Fair Play” jest szeroko rozpoznawalne i pozwala nam się wyróżnić wśród innych ofert. Dodatkową korzyścią jest także możliwość umieszczenia oferty terenów inwestycyjnych w Katalogu Ofert Inwestycyjnych, który jest szeroko promowany w kraju i za granicą, jak również jest dostępny na stronie internetowej konkursu. Jednak dla naszej gminy najważniejsze jest to, aby każdy inwestor czuł się u nas jak najlepiej, a tytuł „Gmina Fair Play” jest potwierdzeniem na to, że dbamy o odpowiednie standardy obsługi inwestorów, a wszystkie podejmowane działania prowadzą do zrównoważonego rozwoju gminy i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Waldemar Miśko, Burmistrz, Urząd Miasta i Gminy w Karlinie


Nasza gmina zdobyła w tym roku, już po raz siódmy, tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”. Certyfikat „Gmina Fair Play” korzystnie wpływa nie tylko na wizerunek samorządu, ale jest także gwarancją rzetelnej obsługi dla inwestorów.

rozwiń

Poprzez promocję naszych terenów inwestycyjnych w Katalogu Ofert Inwestycyjnych mamy możliwość szerokiej promocji tychże terenów, a co za tym idzie możliwość skuteczniejszego dotarcia do potencjalnych inwestorów. Mamy już tego konkretne przykłady - na oferowanych terenach inwestycyjnych powstały nowe zakłady pracy, między innymi firma TuBis w Tuczempach produkująca panele podłogowe, firma EUROPA z Gdyni wybudowała magazyny-chłodnie, powstała nowa firma Stal-Systems produkująca konstrukcje stalowe a zatrudniająca około 10 pracowników, zaś firma AM-Tech z Głogowa Małopolskiego wybudowała w Muninie 13 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na cele mieszkalne. Kolejne firmy zgłaszają się do przetargów na wykupienie terenów inwestycyjnych celem prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedano kolejne tereny inwestycyjne pod lokalizację nowych firm. Tak więc bycie laureatem konkursu „Gmina Fair Play” przynosi konkretne i wymierne korzyści.

Roman Kałamarz, Wójt, Urząd Gminy Jarosław


Otrzymanie tytułu i certyfikatu „Gmina Fair Play” jest dowodem na to, że cele i zadania jakie sobie wytyczyliśmy, przede wszystkim prężny rozwój gminy, zostały osiągnięte. Nasi urzędnicy przestrzegają w swojej pracy określonych standardów współpracy oraz norm i zasad obsługi inwestorów.

rozwiń

Już sam udział w konkursie „Gmina Fair Play” jest jednym z elementów tworzenia pozytywnego wizerunku naszej gminy. Przyznany naszej gminie certyfikat „Gmina Fair Play” to wiarygodny znak dla inwestorów, że w naszej gminie istnieją sprzyjające warunki do inwestowania. W związku z tym przybywa coraz więcej inwestorów i daje to wymierne korzyści przede wszystkim dla mieszkańców, poprzez zwiększenie budżetu gminy, a to z kolei pozwala na kolejne, większe inwestycje w gminie i tworzenie nowych miejsc pracy. Informacje o przyznanych tytułach „Gmina Fair Play” eksponujemy we wszystkich naszych materiałach promocyjnych, gazecie gminnej, spotkaniach z przedstawicielami biznesu a także zagranicą w ramach umowy o nawiązanej współpracy w różnych obszarach działalności. Sam udział konkursie „Gmina Fair Play” jest doskonałą okazją do oceny dobrych i słabych obszarów naszej działalności, możliwość porównania własnych przedsięwzięć z działalnością innych samorządów, które również uczestniczą w konkursie. Uczestnictwo w konkursie „Gmina Fair Play” to także nowe wyzwania, ale i zobowiązanie do ciągłego doskonalenia się. Poznanie niezależnej oceny zewnętrznej, poprzez cenne wskazówki audytu weryfikacyjnego, przyczynia się do zidentyfikowania nie tylko silnych, ale i słabych stron w działalności, w tym - w obsłudze inwestycji oraz możliwie szybką ich korektę. Posługiwanie się tytułem i certyfikatem „Gmina Fair Play” jest jedną ze skuteczniejszych form budowania nie tylko wizerunku gminy, ale również potwierdzeniem, że działania władz gminy są właściwe, a środki publiczne wydatkowane są racjonalnie, rzetelnie i zgodnie z obowiązującym prawem.

Stanisław Barycki, Wójt, Urząd Gminy Sitkówka - Nowiny


Tytuł „Gmina Fair Play” nie tylko podnosi prestiż gminy, ale także - a może przede wszystkim - jest dla nas wyrazem uznania za skuteczność wszystkich podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, dobrze zainwestowane środki finansowe, współpracę z inwestorami i społecznością lokalną na rzecz harmonijnego rozwoju gminy oraz nieustającą, wieloaspektową poprawę jakości życia mieszkańców.

rozwiń

Tytuł „Gmina Fair Play” to również najlepszy dowód na to, że słusznie obraliśmy naszą drogę, dążąc nieustannie do prężnego rozwoju naszej gminy. Tytuł „Gmina Fair Play” jest podsumowaniem dotychczas realizowanych przez nas działań oraz mobilizacją do podejmowania nowych wyzwań i projektów. Tak prestiżowy i popularny tytuł jak „Gmina Fair Play” tworzy nową jakość, jest gwarancją profesjonalizmu urzędników. Ponadto tytuł „Gmina Fair Play” skupia uwagę potencjalnych inwestorów, dając im sygnał, że to właściwe miejsce do inwestowania. Tytuł „Gmina Fair Play” zwiększył zainteresowanie inwestorów i atrakcyjność naszej gminy jako miejsca nowych inwestycji i rozwoju już istniejących zakładów. Oprócz korzyści w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów i nowych miejsc pracy niebagatelne znaczenie ma również promocja i popularyzacja podejmowanych przez nas działań, zarówno poprzez udział w nagłośnionych medialnie uroczystościach odbioru certyfikatów i publikacjach wydawanych przy tej okazji, jak i dzięki możliwości wykorzystywania logo „Gmina Fair Play” we własnych działaniach promocyjnych, w folderach, ulotkach, materiałach prasowych czy na stronach internetowych.

Adam Woropaj, Wójt, Urząd Gminy Duszniki


Dzięki tytułowi „Gmina Fair Play” nasza gmina jest korzystniej postrzegana przez potencjalnych inwestorów. Poprzez posługiwanie się logo „Gmina Fair Play” dajemy wszystkim czytelny sygnał, że jesteśmy gminą przyjazną, otwartą i rzetelną zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

rozwiń

Tytuł „Gmina Fair Play” świadczy o dobrej infrastrukturze w gminie i stałym jej polepszaniu, promowaniu inwestycji pro - ekologicznych i dobrej współpracy z lokalnym biznesem. Oczywiście to wszystko musi być połączone z praworządnością i wysokim poziomem etycznym pracowników urzędu. Udział w konkursie „Gmina Fair Play” daje nam możliwość porównania swoich dokonań z dokonaniami innych samorządów i wprowadzania właściwych zmian w tym obszarze.

Władysław Sobolewski, Wójt, Urząd Gminy w Ozorkowie


Nasza gmina w tym roku już po raz szósty otrzymała tytuł i certyfikat w konkursie „Gmina Fair Play”. W poprzedniej edycji naszej gminie przyznano Złotą Statuetkę „Gmina Fair Play” 2009.

rozwiń

Ideą przystąpienia przez naszą gminę do konkursu „Gmina Fair Play” była promocja terenów pod inwestycje, w celu przyciągnięcia inwestorów dla tworzenia tak potrzebnych na polskim rynku nowych miejsc pracy, a także w celu uzyskania wzrostu wpływów podatkowych do budżetu, niezbędnych z kolei dla powstania nowych i potrzebnych gminie obiektów oraz stwarzania lepszych warunków do inwestowania. Nasza gmina od sześciu lat, nieprzerwanie przechodząc pozytywnie weryfikację konkursową obecna jest w Katalogu Ofert Inwestycyjnych - będącego bazą rzetelnych, otwartych i przygotowanych do współpracy z biznesem gmin - laureatów konkursu „Gmina Fair Play”. W przeciągu tych sześciu lat zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania naszą gminą. Zaowocowało to wybudowaniem przez firmę POLBRUK S.A. z siedzibą w Gdańsku nowoczesnego zakładu produkcji kostki brukowej w miejscowości Florczaki na terenie gminy. W przyszłym roku, na terenie gminy zostanie otwarty zakład kompleksowej obsługi samochodów wraz ze stacją diagnostyczną. Ponadto na terenie gminy powstało wiele innych małych i rodzinnych podmiotów gospodarczych. Spełnienie przez naszą gminę, w ciągu kilku kolejnych lat, wymagań konkursu „Gmina Fair Play” dowodzi, że nasze działania są właściwe a kadra urzędnicza kompetentna, sprawna i przyjazna interesantom.

Jan Leonowicz, Wójt, Urząd Gminy w Łukcie


Dla gminy, która chce pozyskiwać kolejnych inwestorów i stale poprawiać jakość obsługi klientów - a taką jest nasza gmina - oceny i opinie wystawiane przez zewnętrznych audytorów są bardzo ważne. Pozwalają one usprawniać nasze działania. Z tego m.in. powodu cenimy sobie możliwość uczestniczenia w konkursie „Gmina Fair Play”.

rozwiń

Inne korzyści jakie wynikają z naszego udziału w konkursie „Gmina Fair Play” mają przede wszystkim charakter promocyjny. Ze względu na regulaminowe kryteria konkurs „Gmina Fair Play” nie ma charakteru masowego, stąd jego laureaci - gminy i miasta mają prawo zaliczać się do samorządowej elity. Dla nas ważna jest możliwość posługiwania się logo „Gmina Fair Play” w wydawnictwach promocyjnych oraz na naszej stronie internetowej. Liczy się dla nas także obecność laureatów w mediach, o którą - przy okazji ogłaszania wyników konkursu, a także dzięki udziałowi w konkursowych galach - dbają organizatorzy. Uczestnicząc od tylu lat w konkursie „Gmina Fair Play” widzimy stały rozwój i uatrakcyjnianie formuły konkursu, m.in. poprzez wprowadzanie nowych kategorii czy próby "kojarzenia" najlepszych firm z najlepszymi samorządami poprzez organizację wspólnej konkursowej gali. Są to ważne elementy, zachęcające do udziału nowe samorządy.

Kazimiera Tarkowska, Wójt, Urząd Gminy w Kleszczowie


W tym roku nasza gmina już po raz szósty została laureatem konkursu „Gmina Fair Play”. Oznacza to bez wątpienia jedno, a mianowicie to, że od sześciu lat na stałym poziomie utrzymujemy wysoką jakość obsługi naszych inwestorów i klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby osoby, które przychodzą do naszego Urzędu spotkały się z fachową, profesjonalną kadrą oraz z życzliwością.

rozwiń

Taki tytuł jak „Gmina Fair Play” uświadamia mi, że inni dostrzegają naszą pracę, że kierunek, który przed laty obraliśmy, w celu tworzenia jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, przynosi wymierne korzyści. Inwestorzy, którzy do nas przychodzą zauważają, że nie bez powodu jesteśmy "Gminą Fair Play". Podkreślają, że istotnie z naszą gminą współpracuje się sprawnie a wszelkie formalności są załatwiane bez żadnych trudności, że mogą też liczyć na fachowe doradztwo. W celu wspierania inwestorów stworzyliśmy specjalny zespół doświadczonych pracowników naszego Urzędu, który udziela kompleksowych informacji przedsiębiorcom zainteresowanym rozpoczęciem nowych inwestycji. Nasi pracownicy są kompetentni, doświadczeni, przygotowani do sprawnej obsługi inwestorów i zawsze służą pomocą przy realizacji inwestycji w zakresie procedur formalnoprawnych. Jesteśmy stale obecni w mediach. Pisze i mówi się o nas pozytywnie, dostrzega się naszą aktywność i różnorodne działania. Ponadto, tytuł „Gmina Fair Play” zobowiązuje i mobilizuje do doskonalenia naszej pracy.

Ryszard Pacholik, Wójt, Urząd Gminy Kobierzyce


Po każdej edycji konkursu „Gmina Fair Play” otrzymujemy szczegółowy raport wskazujący nasze mocne i słabe strony. Niezależna ocena dokonana przez ekspertów wskazuje, gdzie warto popracować nad zmianą procedur, co przyspieszyć, jakie elementy obsługi inwestora powinny działać sprawniej. To bardzo cenna wiedza, pozwala nam ona bowiem doskonalić urząd, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom firm już działających oraz tych, które dopiero wkraczają na lokalny rynek.

rozwiń

Ważnym elementem weryfikacji w konkursie „Gmina Fair Play” jest badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat. To także jest dla nas ważna wskazówka - jeśli otrzymujemy tytuł „Gmina Fair Play”, oznacza to, że inwestorzy działający na naszym terenie oceniają współpracę z nami pozytywnie.

Bogumił Czubacki, Burmistrz, Urząd Miejski w Sochaczewie


Tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” przyznany naszemu miastu potwierdza, że Włocławek jest przyjazny inwestorom. Cieszy mnie fakt, iż Kapituła Konkursu doceniła to, że jesteśmy nastawieni na rozwój i chętnie podejmujemy nowe inicjatywy gospodarcze, przy czym możemy poszczycić się bogatą ofertą inwestycyjną z zapewnionym dostępem do infrastruktury technicznej.

rozwiń

Dokładamy wszelkich starań, aby proces inwestycyjny przebiegał u nas szybko i efektywnie dzięki fachowej i rzetelnej obsłudze inwestorów. Cenne jest dla nas to, iż dzięki udziałowi w konkursie „Gmina Fair Play” włocławskie tereny inwestycyjne zostały zamieszczone w Katalogu Ofert Inwestycyjnych „Gmina Fair Play”, w efekcie czego możemy dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych inwestorów.

Andrzej Pałucki, Prezydent, Urząd Miasta Włocławek


Jesteśmy gminą otwartą na inwestorów, zabiegamy o nich, potrafimy im zapewnić jak najlepsze warunki do działania i pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji biurokratycznych, które są w Polsce główną barierą dla rozwoju przedsiębiorczości. Tytuł „Gmina Fair Play” to dostrzeżenie, nagrodzenie i wsparcie naszych działań. Korzyściz posiadanego tytułu jest wiele.

rozwiń

Wystarczy tylko spojrzeć na nasze tereny, które wciąż zapełniają się nowymi inwestycjami. Nie bez przyczyny nazywani jesteśmy Tygrysem Mazowsza. Zachodni przedsiębiorcy zainwestowali już u nas miliard euro. Jak na jedenastotysięczną gminę to naprawdę kolosalna suma. Tytuł „Gmina Fair Play” jest sygnałem dla potencjalnych inwestorów, że tu warto inwestować - inwestorzy bowiem preferują sprawdzone miejsca i nie lubią eksperymentować z lokalizacją dla swoich firm.Tytuł „Gmina Fair Play” oznacza większe zaufanie ze strony przedsiębiorców co ułatwia nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych.

Pan Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz, Urząd Miejski Mszczonów


Uzyskanie tytułu „Gmina Fair Play” to dla nas dowód na to, że cele jakie sobie wytyczyliśmy, tj. prężny rozwój naszej Gminy, pozyskiwanie nowych inwestorów i zadowolenie mieszkańców, zostały osiągnięte, a to stanowi dla nas olbrzymią satysfakcję i jest dowodem słuszności obranej przez nas drogi.

rozwiń

Tytuł ten motywuje nas do doskonalenia przyjętychi stosowanych przez nas praktyk oraz do podejmowania nowych wyzwań, projektówi przedsięwzięć, których celem będzie dalszy rozwój Gminy, zarówno w zakresie inwestycyjnym, jak również społecznym i kulturalnym. Tytuł „Gmina Fair Play” jest sygnałem dla potencjalnych inwestorów o jakości świadczonych usług, daje gwarancję, że Gmina, Urząd i urzędnicy przestrzegają pewnych standardów współpracy oraz norm i zasad obsługi inwestycji. Jako przedstawiciele rozwijającej się Gminy stale współpracujemy i spotykamy sięz inwestorami, dla których spore znaczenie mają posiadane przez gminę tytuły i certyfikaty. Są one gwarancją profesjonalnego podejścia do kwestii nowych inwestycji oraz fachowegoi sprawnego prowadzenia spraw przez urzędników Gminy. Z pełną świadomością mogę stwierdzić, że tytuł „Gmina Fair Play” przyczynił się do zwiększenia zainteresowania nowymi inwestycjami oraz podniesienia atrakcyjności naszej Gminy w oczach inwestorów. Poza korzyściami wspomnianymi już wyżej, niebagatelne znaczenie ma również szeroko pojęta promocja Gminy i popularyzacja podejmowanych przez nas działań. Branie udziałuw kolejnych edycjach konkursu „Gmina Fair Play” i udział w nagłośnionych medialnie uroczystościach odbioru certyfikatów i publikacjach wydawanych przy tej okazji stanowią świetną okazję do prezentacji naszej Gminy na szerszym forum. Możliwość wykorzystania logo „Gmina Fair Play” w folderach, ulotkach, materiałach prasowych czy na stronach internetowych daje nam również spore możliwości w zakresie promocji terenów inwestycyjnych.

Adam Woropaj, Wójt, Urząd Gminy Duszniki


Udział w Konkursie „Gmina Fair Play” jest jednym z elementów tworzenia pozytywnego wizerunku naszego miasta jako tego, które szeroko otwiera swoje bramy inwestorom, oferując atrakcyjne lokalizacje oraz profesjonalną obsługę. Jest też bodźcem do ciągłego udoskonalania jakości obsługi inwestorów, w ślad za uwagami płynącymi z otrzymanej analizy benchmarkingowej.

rozwiń

W ostatnim czasie Krosno znacząco wzbogaciło swoją ofertę inwestycyjną. Trwają intensywne prace nad kompleksowym uzbrojeniem w infrastrukturę terenu o powierzchni 40 ha, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Ze względu na fakt, iż lotnisko zostanie, przy udziale środków z UE, rozbudowane i zmodernizowane, jest to wymarzona lokalizacja, szczególnie dla firm branży lotniczej i okołolotniczej, ale także branży turystycznej i logistycznej. Jako gmina turystyczna duży nacisk kładziemy także na rozbudowę bazy rekreacyjnej i noclegowej oraz na rewitalizację zabytkowej części miasta. Dzięki współpracy z inwestorami prywatnymi w ostatnim czasie został oddany obiekt hotelarsko-handlowy "Galeria Portius", dysponujący 75 miejscami noclegowymi. Krosno stawia sobie jednak kolejne wyzwania - poszukuje przedsiębiorców chętnych do wspólnego zainwestowania w budowę Centrum Rekreacyjno - Sportowego. Pragniemy skutecznie promować te tereny między innymi w Katalogu Ofert Inwestycyjnych „Gmina Fair Play”.

Piotr Przytocki, Prezydent, Urząd Miasta Krosna


Gmina Kleszczów już po raz kolejny wzięła udział w konkursie „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Uzyskanie po raz piąty tytułu i certyfikatu, a w tym roku również Złotej Statuetki, wyjątkowo cieszy ale i zobowiązuje. Umieszczenie logo "Gminy Fair Play" w materiałach promocyjnych gminy musi iść w parze z takimi działaniami pracowników Urzędu Gminy wobec mieszkańców czy inwestorów, które będzie można określić mianem fair.

rozwiń

Uczestnictwo w kolejnych edycjach konkursu to także świadomość, że za rok otrzymany tytuł trzeba będzie obronić. To również mobilizacja do podejmowania innowacyjnych działań, zarówno w zakresie komunalnych inwestycji, jak i organizacji pracy Urzędu Gminyi jednostek samorządowych. Wiele pozytywnych zjawisk, jakie obserwujemy w Gminie,tj. napływ nowych mieszkańców, zwiększone zainteresowanie nowych inwestorów oraz lepsza współpraca z obecnymi, pozytywne skojarzenia związane z marką jaką stała się "Gmina Kleszczów" to efekt wielu działań, które były i są wprowadzane m.in. w związkuz udziałem gminy w kolejnych edycjach konkursu „Gmina Fair Play”. Bycie "Gminą Fair Play" to powód do dumy. Dumy tym większej, że dziś samorządy sprawnie wykorzystując własne środki i fundusze unijne rozwijają się wyjątkowo dynamicznie, a to oznacza podnoszenie konkursowej poprzeczki na coraz wyższy poziom.

Pani Kazimiera Tarkowska, Wójt, Urząd Gminy Kleszczów


Otrzymany tytuł „Gmina Fair Play” to czytelny znak dla inwestorów, że w naszej gminie istnieją sprzyjające warunki do inwestowania i że warto u nas zainwestować. Dowodem na korzyści płynące z uzyskanego tytułu jest duże zainteresowanie inwestorów terenem gminy, a inwestycje już realizowane są znakiem materializowania naszych gospodarczych oczekiwań z racji bycia "Gminą Fair Play".

Pan Waldemar Kownacki, Wójt, Urząd Gminy Wieliszew


Gmina Lesznowola przeżywa od kilku lat bardzo dynamiczny rozwój. Osiągnięcia gminy zostały już wielokrotnie dostrzeżone i pozytywnie ocenione przez ekspertów zewnętrznych. Jesteśmy laureatem wielu konkursów o zasięgu ogólnopolskim. Zdobycie tytułu i certyfikatu "Gmina Fair Play 2007" to dla nas wielkie wyróżnienie. Tytuł ten nie tylko promuje naszą gminę ale również zachęca inwestorów do realizowania u nas swoich przedsięwzięć.

rozwiń

Daje to wymierne korzyści dla mieszkańców poprzez zwiększenie budżetu gminy, co pozwala na większe inwestycje gminne, co z kolei przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy. Na wyróżnienie to zapracował cały lesznowolski Samorząd i wszyscy Mieszkańcy. Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, że i w tym roku zostaliśmy laureatem konkursu „Gmina Fair Play”.

Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt, Urząd Gminy Lesznowola


Nasze uczestnictwo w kolejnych edycjach konkursu „Gmina Fair Play”, świadczy o tym, że traktujemy udział w tym konkursie niezwykle prestiżowo. Wynika to nie tylko z faktu docenienia promocyjnych i marketingowych korzyści płynących z udziału w konkursie, ale także chęci poddania obiektywnej i zewnętrznej ocenie naszych dokonań oraz określeniu pozycji Miasta na tle innych samorządów uczestniczących w konkursie.

rozwiń

Taki coroczny "przegląd" kondycji gminy z jednej strony mobilizuje, a z drugiej pozwala dostrzeci wyeliminować ewentualne błędy w prowadzeniu spraw publicznych Miasta. Informacjeo certyfikatach "Gminy Fair Play" i "Złotej Lokalizacji Inwestycji" eksponujemy we wszystkich naszych materiałach promocyjnych i informacyjnych oraz podczas spotkańz przedstawicielami biznesu a także władz samorządowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Mamy świadomość, że certyfikat "Gminy Fair Play" jest w tych kręgach ceniony i bez wątpienia pozytywnie wpływa na wizerunek oraz "notowania" naszego Miasta wśród potencjalnych inwestorów, organizacji pośredniczących w kontaktach z nimi, a takżew zagranicznych placówkach dyplomatycznych i biznesowych.

Pan dr inż. Tadeusz Wrona, Prezydent, Urząd Miasta Częstochowy


W tym roku już po raz piąty przystąpiliśmy do konkursu „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Udział w tym konkursie to nie tylko coroczna ocena naszej gminy pod względem jej atrakcyjności i otwarcia na inwestorów, ale także możliwość porównania własnej działalności w tym zakresie z dokonaniami gmin i miast z całej Polski, uczestniczących w konkursie. Konkurs ten to także ogromne wyzwanie.

rozwiń

Uzyskany tytuł zobowiązuje do ciągłego doskonalenia się i nabywania nowych umiejętności pozwalających sprostać oczekiwaniom naszych klientów, którymi są zarówno inwestorzy zewnętrzni, jaki nasi mieszkańcy. Logo „Gmina Fair Play” to znak jakości, dający pewność potencjalnym inwestorom, że samorząd, który go uzyskał jest solidnym i rzetelnym partnerem. O efektach jego posiadania zapewne nie trzeba przekonywać żadnej z gmin - Laureatów konkursu.

Pan Henryk Helwing, Burmistrz, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu


Nasza Gmina po raz kolejny zdobyła tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Udział w konkursie to z całą pewnością prestiż, ale także szereg wartości. W związku z prowadzonymi w ramach certyfikacji konkursowej, badaniami losowo wybranych inwestorów działających na terenie gminy, mogliśmy poznać ich opinie oraz sposób w jaki Gmina jest przez nich postrzegana.

rozwiń

Wskazano nam również kierunki zmian jakich należy dokonać, aby poprawić kontakty na linii przedsiębiorca - urząd. Ozorków to Gmina mała, oferująca zindywidualizowaną obsługę administracyjną. Ma to zapewne znaczący wpływ na ocenę wśród inwestorów. Wszystkie inwestycje w gminie są głęboko przemyślane pod względem ich użyteczności publicznej. Tytuł „Gmina Fair Play” oprócz samej promocji jest informacją dla inwestorów, że w tej gminie można bez obaw inwestować.

Pan Władysław Sobolewski, Urząd Gminy w Ozorkowie


Otrzymany, po raz kolejny tytuł „Gmina Fair Play” jest dla nas szczególnym wyróżnieniemi sukcesem, potwierdzającym dobrą współpracę samorządu z przedsiębiorcami. Nagroda cieszy tym bardziej, że poprzedzona jest obiektywną i zewnętrzną oceną naszych działań podejmowanych nie tylko na rzecz podniesienia prestiżu gminy, ale przede wszystkim na rzecz przyciągania nowych inwestycji.

rozwiń

Otrzymana nagroda daje wiele powodów do zadowolenia, ale także zobowiązuje. Dlatego jesteśmy przekonani, że praca całego samorządu wsparta przychylnością naszych mieszkańców w dalszym ciągu przekładać się będzie na rozwój gminy i przyniesie wszystkim wiele zadowolenia i satysfakcji. Wykorzystywanie znaku „Gmina Fair Play” w materiałach promocyjnych odnosi pożądany skutek. W oczach potencjalnych inwestorów stajemy się bardziej atrakcyjni i dajemy im tym samym czytelny sygnał o gotowości do współpracy.

Pan Bernard Radny, Burmistrz, Urząd Miejski w Babimoście


Zdobycie po raz kolejny certyfikatu „Gmina Fair Play” oznacza, że najlepsze warunki dla inwestowania w Grodzisku Mazowieckim są faktem już wielokrotnie potwierdzonym, coz kolei ma znaczenie dla inwestorów ceniących stabilność. Poprzez udział w konkursie „Gmina Fair Play” chcieliśmy potwierdzić to, że dorównujemy najlepszym gminom na polu przyciągania inwestycji i jakości obsługi inwestorów.

rozwiń

Współzawodnictwo w konkursie pomogło nam w stworzeniu jeszcze wyższych standardów jakości. Nie ma wątpliwości co do tego, że sumaryczna, bardzo pozytywna opinia o gminie w tym względzie, poparta tytułem „Gmina Fair Play”, niejednokrotnie przesądziła o wyborze inwestycji właśnie na terenie naszej gminy. „Gmina Fair Play” to tytuł, który zobowiązuje i zachęca do utrzymywania wysokiego poziomu w naszej codziennej pracy.

Pan Grzegorz Benedykciński, Burmistrz, Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim


Jesteśmy przekonani, że posługiwanie się tytułem „Gmina Fair Play” jest jedną ze skuteczniejszych form budowania wizerunku naszej gminy. Tytuł Gmina Fair Play, którego używamy we wszelkich materiałach promocyjnych, ulotkach i folderach jest pierwszym i bardzo wymownym sygnałem dla mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów.Procedura przyznawania nagrody związana jest z wizytą audytora w Urzędzie, który weryfikuje pracę urzędników oraz rozmawia z, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

rozwiń

Wizytacja audytora zewnętrznego zakończona przyznaniem zaszczytnego tytułu to dla społeczności kolbuszowskiej znak, że mieszkają w gminie dobrze zarządzanej gdzie włodarze gminy podejmują dobre decyzje, należycie prowadzą politykę podatkową, właściwie zarządzają publicznymi pieniędzmi, podejmują dobre decyzje inwestycyjne, działają na rzecz pozyskania nowych przedsiębiorców, dbają o dobry wizerunek gminy. To również potwierdzenie, że władze gminy starają się robić wszystko, aby nie pozostawać w tyle za innymi prężnymi ośrodkami turystycznymi i gospodarczymi.Posiadanie tytułu to również w dużej mierze ważny sygnał dla potencjalnych przedsiębiorców, że warto wesprzeć lokalną przedsiębiorczość i właśnie w Kolbuszowej ulokować swój kapitał. Kolbuszowa położona jest atrakcyjnie nie tylko pod względem turystycznym. Miasto leży między dużymi i przemysłowo rozwiniętymi ośrodkami takimi jak Rzeszów czy Mielec. Od kilku lat w Kolbuszowej zaobserwowano wzrost zainteresowania przez podkarpackich przedsiębiorców rozpoczęciem w tym mieście produkcji. Gdy przedstawiamy oferty, na których widnieje logo Gminy Fair Play zwiększa się szansa, że to właśnie w Kolbuszowej, rozpoczną swoją działalność. Chcąc ich zachęcić i stworzyć warunki do jeszcze lepszego działania władze gminy przy współpracy z gospodarzami powiatu kolbuszowskiego zdecydowały się rozpocząć działania na rzecz utworzenia Kolbuszowskiego Parku Przemysłowo Naukowego.

Pan Jan Zuba, Burmistrz Kolbuszowej, Urząd Miejski w Kolbuszowej


W ramach certyfikacji przeprowadzane są badania inwestorów z terenu naszej gminy, na podstawie których oceniane są procesy inwestycyjne zachodzące na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn. Dzięki temu możemy wysnuć wnioski, co należy jeszcze zmienić, a co udoskonalić. Ponadto uzyskanie tytułu „Gmina Fair Play” - Certyfikowania Lokalizacja Inwestycji podnosi prestiż gminy w oczach inwestorów, jak również samych mieszkańców.

Pan Julian Jokś, Burmistrz, Urząd Miejski w Krotoszynie


Znak „Gmina Fair Play” jest już w Polsce graficznie rozpoznawalny i kojarzony z tymi gminami, które są aktywne w rywalizacji o pozyskiwanie nowych inwestorów na swoje tereny. Znak ten jest odczytywany jako rękojmia wysokiego standardu obsługi inwestora. Tablice „Gmina Fair Play” ustawione przy wjeździe do gminy oraz logo umieszczane w materiałach promocyjnych przyciągają uwagę i poprawiają atrakcyjność inwestycyjną Słubic. Logo na ofercie zwiększa zainteresowanie jej szczegółami.

Pan Ryszard Bodziacki, Burmistrz, Urząd Miejski Słubice


Uzyskanie tytułu „Gmina Fair Play” jest potwierdzeniem, iż podejmowane przez nas działania służą rozwojowi naszego miasta i wpływają na pozytywne postrzeganie go przez innych. Przystępując do konkursu każdorazowo analizujemy zakres informacji niezbędnej do oceny samorządu biorącego udział w przedsięwzięciu. Jest to dla miasta informacja na jakie elementy związane ze współpracą z inwestorem należy zwrócić szczególną uwagę aby go usatysfakcjonować.

rozwiń

Wymiernym efektem z posiadanego tytułu jest znacząca liczba zrealizowanych w mieście inwestycji komercyjnych. Tytuł „Gmina Fair Play” jest przede wszystkim elementem promocyjnym i marketingowym pozwalającym na zaprezentowanie Rybnika jako rzetelnego partnera, w pełni przygotowanego do współpracy w ramach realizacji procesu inwestycyjnego.

Pan Adam Fudali, Prezydent, Urząd Miasta Rybnika


Jesteśmy już czwarty raz z rzędu laureatem konkursu Gmina Fair Play. W ubiegłym roku otrzymaliśmy tytuł Złota Lokalizacja Biznesu, jako trzykrotny laureat konkursu. Zdobycie czwarty raz tytułu jest dla nas dodatkowym honorem i kolejnym potwierdzeniem dotychczasowych osiągnięć.

rozwiń

Świadomość uczestnictwa w konkursie i konieczność spełnienia wysokich wymagań związanych z współpracą z przedsiębiorcami i inwestorami stanowi impuls skłaniający do podnoszenia jakości pracy Urzędu Miejskiego, która przekłada się później na dobrą ocenę wystawianą zarówno przez mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów. Przedsiębiorcy zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej i inwestycji w naszym mieście zwracają uwagę na opinie niezależnych ekspertów i gremiów konkursowych. Nagroda „Gmina Fair Play” jest przez nich ceniona.

Pan Paweł Wolicki, Burmistrz, Urząd Miejski w Dębicy


Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

1k1k3o