Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Ciężka praca się opłaca

Tytuł „Gmina Fair Play” z jednej strony jest dla nas istotnym wyróżnieniem, z drugiej zaś ogromnym wyzwaniem do stałego utrzymywania najwyższego poziomu jakości usług oferowanych inwestorom. Jest to także duża nobilitacja, ponieważ mamy świadomość, że znajdujemy się w gronie gmin, które sprawnie realizują swoje ustawowe zadania, dbając jednocześnie o stosowanie standardów etycznych.

rozwiń

Gmina Iława, jako jedna z nielicznych w województwie warmińsko mazurskim, posiada studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewidujące rozwój na kolejnych 50 lat, a także miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem terenów inwestycyjnych. Zdobycie tytułu „Gmina Fair Play” to wyróżnienie dla Gminy Iława, w której rozwój turystyki stanowi bardzo istotną dziedzinę gospodarki i jest wskazówką dla inwestorów, ilustrującą zaangażowanie i pomoc gminy w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, a także stymuluje rozwój turystyki w oparciu o posiadane walory turystyczne. Naszym priorytetem jest dbałość o infrastrukturę turystyczną połączona z działaniami w zakresie ochrony środowiska. Korzyścią płynącą z otrzymania tytułu „Gmina Fair Play” jest także doskonała promocja gospodarcza naszej gminy na terenie całego kraju, a także jak się okazuje Europy. Zauważyliśmy również wzrost zainteresowania nieruchomościami wśród inwestorów krajowych i zagranicznych.

Gmina Iława to region dążący do wzmocnienia swojej pozycji gospodarczej przez wykorzystanie specyfiki swojego położenia. Na jej terenie znajduje się jeden z największych w Polsce węzłów kolejowych, który jest obecnie modernizowany. To właśnie tytuł „Gmina Fair Play” umacnia potencjalnych inwestorów w przekonaniu, że mają szansę wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną poprzez ulokowanie swoich inwestycji właśnie w naszej gminie.

Krzysztof Harmaciński, Wójt Gminy Iława.


W 2013 roku gmina Bełchatów pierwszy raz otrzymała zaszczytny tytuł „Gmina Fair Play” – to wyróżnienie, z którego możemy być wyjątkowo dumni. Tytuł samorządu przyjaznego mieszkańcom i wspierającego przedsiębiorczość cieszy szczególnie, jest bowiem potwierdzeniem, że wypracowaliśmy dobre procedury oraz przejrzyste relacje z przedsiębiorcami i lokalną społecznością. Nie boimy się poddać konkursowej ocenie i stanąć w szranki z innymi gminami. Stwarzamy dobre warunki do lokowania biznesu i inwestycji, dbamy o dobre warunki do zamieszkania w gminie, przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu. Ludzie, historia i kultura stanowią dla nas podstawowe wartości, szanujemy tradycję, ale też i z nadzieją wchodzimy w przyszłość.

rozwiń

Tytuł „Gmina Fair Play” zobowiązuje i skłania do szukania jeszcze lepszych rozwiązań w realizacji bieżących zadań. W krótkim czasie udało nam się wprowadzić zmiany w wewnętrznej organizacji pracy Urzędu Gminy, tak by standardy obsługi zainteresowanych osób nie budziły żadnych zastrzeżeń. Ta nowa jakość została przez mieszkańców i przedsiębiorców dostrzeżona i doceniona, czego potwierdzeniem jest właśnie tytuł „Gmina Fair Play”. W kontaktach z przedstawicielami biznesu, w staraniach o pozyskanie nowych miejsc pracy, najważniejsze jest zaufanie i jasne zasady. Tytuł „Gmina Fair Play” daje obu stronom poczucie, że rozmowy i idąca w ich ślad współpraca będą opierać się na solidnych fundamentach.

Wzrost zaufania środowiska przedsiębiorców i pozytywny odbiór przyjętej strategii rozwoju gminy przez mieszkańców to dwie najistotniejsze korzyści z udziału w konkursie „Gmina Fair Play”. Wiem jednak, że nie możemy na tym poprzestać - gmina Bełchatów chce potwierdzić swoją dobrą ocenę i w roku bieżącym ubiega się również o certyfikat„Przyjazna Polska”. Niektórzy przedsiębiorcy na rzecz naszej gminy porzucają duże ośrodki miejskie i tu właśnie lokują swoje zakłady, otwierają firmy, prowadzą działalność gospodarczą. To pozwala władzom gminy z optymizmem patrzeć w przyszłość, a mieszkańcom daje gwarancję stabilizacji dzięki idącymi za tym nowymi miejscami pracy.

Kamil Ładziak, Wójt Gminy Bełchatów


Tytuł „Gmina Fair Play” daje Gminie Kleszczewo zaszczytne miejsce pośród grona instytucji stwarzających optymalne warunki dla rozwoju inwestycji. Otrzymany certyfikat jest dla gminy potwierdzeniem, dokonanym przez niezależnych audytorów, że nasza gmina podejmuje właściwe działania na rzecz inwestorów, które przynoszą korzyści również mieszkańcom gminy.

rozwiń

Tytuł „Gmina Fair Play” jest promocją gminy, a także sygnałem dla inwestorów, że gmina Kleszczewo stwarza korzystne warunki dla podjęcia i prowadzenia działalności inwestycyjnej na jej terenie.

Tytuł „Gmina Fair Play” daje gwarancję, że każdy zgłaszający się do gminy inwestor zostanie potraktowany w sposób profesjonalny i może liczyć na szybką i sprawną realizację procesu inwestorskiego na każdym jego etapie. Nie można pominąć aspektu ogromnej promocji gminy w mediach oraz wpływie tytułu „Gmina Fair Play” na prestiż i postrzeganie gminy.

Bogdan Kemnitz, Wójt Gminy Kleszewo


Otrzymany po raz kolejny tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” to dla nas znaczące wyróżnienie oraz mobilizacja do kolejnych działań. Zdobycie tego tytułu potwierdza właściwy kierunek rozwoju naszej gminy, pokazuje naszą rzetelność w ciągłym inwestowaniu, co bardzo cieszy wszystkich mieszkańców i zainteresowanych.

rozwiń

Z każdym rokiem przybywa inwestorów, którzy dużo chętniej chcą działać na terenie naszej gminy, a promocja naszych walorów turystycznych doceniana jest w mediach (nie tylko lokalnych). Efektem otrzymania tego tytułu są sygnały, że warto z nami współpracować, a poziom tego co robimy i chcemy robić nieustannie wzrasta.

Jan Serafiński, Burmistrz Gminy i Miasta Warta


Tytuł „Gmina Fair Play” to dla nas znaczące wyróżnienie – tym cenniejsze, że zdobyte w programie certyfikacyjnym, który stawia uczestnikom wysokie wymagania. Szczegółowa ankieta oraz zewnętrzny audyt są dla samorządu egzaminem sprawdzającym jakość funkcjonowania urzędu oraz pozytywne nastawienie gminy wobec inwestorów. Określenie „Gmina Fair Play” kojarzy się z solidnością, wiarygodnością, przejrzystością działań i wysokimi standardami. Brwinów już po raz trzeci uzyskuje ten tytuł. Jest to potwierdzenie, że nasze działania zmierzają w dobrym kierunku.

rozwiń

Konkurs „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” ma swoją renomę. Z dumą możemy się chwalić zdobytym tytułem w materiałach promocyjnych. „Gmina Fair Play” wywołuje same pozytywne skojarzenia. Charakterystyczne, dobrze rozpoznawalne logo pozycjonuje gminę Brwinów jako partnera godnego zaufania. Niebagatelne jest znaczenie tytułu dla budowania dobrego wizerunku gminy. Mamy tutaj do czynienia z obiektywną, zewnętrzną oceną, która stawia gminę Brwinów wśród najlepszych samorządów. Dla potencjalnych inwestorów i osób z zewnątrz jest to potwierdzenie dobrego funkcjonowania naszego urzędu. Poddając się takiej ocenie co roku, zyskujemy szansę na doskonalenie się. Nie spoczywamy na laurach. Opinie audytora są pomocne w planowaniu i podejmowaniu kolejnych działań – to dla nas impuls, by osiągnąwszy już pewien poziom, dalej zmieniać się na lepsze. Certyfikat „Gmina Fair Play” nie trafił do nas przypadkiem i w kolejnych edycjach zamierzamy udowodnić, że na niego zasługujemy. Korzyści płynące z promocji gminy Brwinów w mediach oraz innych publikacjach mają dla gminy duże znaczenie, ale liczy się też mobilizacja do dalszej pracy: aby każdego dnia wypełniać zobowiązanie płynące z tego zaszczytnego tytułu.

Tytuł „Gmina Fair Play” jest jednym z najważniejszych wyróżnień uzyskanych przez gminę Brwinów. Dzięki niemu dysponujemy znakomitym argumentem potwierdzającym skuteczność podejmowanych przez nas działań proinwestycyjnych i mówiącym o jakości naszej pracy. Łatwiej jest w tej sytuacji prowadzić negocjacje i budować płaszczyznę współpracy z inwestorami, którzy już prowadzą lub zamierzają podjąć działalność na terenie gminy. Dzięki tytułowi „Gmina Fair Play” gmina Brwinów jest lepiej postrzegana w regionie - zyskujemy przewagę konkurencyjną nad innymi samorządami.

Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów


„Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” to prestiżowy konkurs, dlatego uczestnictwo w nim co roku traktujemy priorytetowo. Ten tytuł jest ogromnym wyróżnieniem dla każdego samorządu, dla nas także. Otrzymanie go po raz siódmy potwierdza słuszność działań podejmowanych przez nowodworski samorząd w zakresie tworzenia sprzyjających warunków do inwestowania i prowadzenia tu działalności gospodarczej. Zdobycie tytułu „Gmina Fair Play” to także dowód na to, że władze miasta współpracują z przedsiębiorcami, są otwarte na nowe inwestycje i gwarantują profesjonalną obsługę inwestycyjną.

rozwiń

Logo konkursu „Gmina Fair Play” jest doskonale rozpoznawalne, dlatego możliwość posługiwania się nim to dla nas wielki zaszczyt. To także sygnał dla nowych inwestorów, że w Nowym Dworze Mazowieckim otrzymają profesjonalną pomoc i wsparcie dla swoich działań. Dzięki tytułowi „Gmina Fair Play” jesteśmy również lepiej postrzegani na rynku gospodarczym czego potwierdzeniem są kolejne nowo zakładane firmy i przedsiębiorstwa w dzielnicy przemysłowej Miasta.

Tytuł „Gmina Fair Play” potwierdza fakt, że nasz samorząd jest zaangażowany w tworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym mieście. Jest także dowodem na dobrą współpracę samorządu z przedsiębiorcami, jak również potwierdzeniem otwartości na nowe inwestycje. Część firm przeniosła nawet swoją działalność z Warszawy do Nowego Dworu Mazowieckiego. Jednym słowem przedsiębiorcy częściej inwestują na terenie naszej gminy, ponieważ jesteśmy wiarygodnym partnerem do współpracy. Przyznanie tytułu „Gmina Fair Play” jest m.in. potwierdzeniem wysokiego poziomu merytorycznego i etycznego pracowników gminy, co umacnia inwestorów w przekonaniu, że postąpili słusznie inwestując w naszym mieście. Tytuł „Gmina Fair Play” pomaga nam umacniać markę naszego Miasta jako jednej z najlepszych lokalizacji do prowadzenia biznesu. W kontekście rozwoju gminy jest to niesłychanie istotne.

Jacek Kowalski, Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki


Regularny udział w konkursie „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” to dla naszej Gminy możliwość poddania obiektywnej ocenie naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnej. To także okazja do porównania skuteczności wybranych przez nas kierunków rozwoju z efektywnością decyzji podejmowanych przez samorządy podobne do naszego. Konkurs „Gmina Fair Play” to szansa na wymianę doświadczeń i poszukiwanie inspiracji na przyszłość.

rozwiń

Uzyskanie tytułu „Gmina Fair Play” to dowód na to, iż Gmina w pełni spełnia wymagania stawiane nowoczesnym samorządom. Ocenie konkursowej poddawane są wszystkie obszary naszych działań: zarówno inicjatywy na rzecz podnoszenia komfortu życia w Gminie, jak i przedsięwzięcia zmierzające do poprawy lokalnego klimatu przedsiębiorczości. Tytuł „Gmina Fair Play” to docenienie wysiłków całej społeczności lokalnej.

Konkurs „Gmina Fair Play” ma ugruntowaną markę nie tylko wśród samorządowców, ale również wśród krajowych i zagranicznych inwestorów. Jestem przekonany, że przy ocenie potencjalnych lokalizacji tytuł „Gmina Fair Play” stanowi gwarancję dotrzymania biznesowych obietnic przy zachowaniu relacji partnerskich na linii biznes – samorząd.

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne


Gmina Ozorków już dwunasty raz otrzymuje tytuł „Gmina Fair Play”. W poprzedniej edycji jako wójt Gminy zostałem również wyróżniony tytułem „Samorządowy Menedżer Roku” 2013. Ideą przystąpienia przez naszą gminę do konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” była promocja terenów pod inwestycje, w celu przyciągnięcia inwestorów dla tworzenia tak potrzebnych na polskim rynku nowych miejsc pracy, a także w celu uzyskania wzrostu wpływów podatkowych do budżetu, niezbędnych z kolei dla powstania nowych i potrzebnych gminie obiektów oraz stwarzania lepszych warunków do inwestowania.

rozwiń

Ozorków to Gmina mała, oferująca zindywidualizowaną obsługę administracyjną i ma to zapewne znaczący wpływ na wysokość oceny wśród inwestorów. Władze Gminy są otwarte na rozmowy z inwestorami, a urząd świadczy usługi najwyższej jakości o przejrzystych procedurach. Również nie bez znaczenia dla rozwoju ekonomicznego gminy jest pozyskiwanie inwestorów, a promocja gminy nie kończy się na ofercie inwestycyjnej. Jakość zarządzania finansami publicznymi ma swoje odbicie w nakładach na inwestycje w gminie, które są głęboko przemyślane pod względem ich użyteczności publicznej. Spełnienie przez naszą gminę, w ciągu kilku kolejnych lat, wymagań konkursu „Gmina Fair Play” dowodzi, że nasze działania są właściwe, a kadra urzędnicza kompetentna, sprawna i przyjazna interesantom.

Władysław Sobolewski, Wójt Gminy Ozorków


Tytuł „Gmina Fair Play” to przede wszystkim wspaniałe wyróżnienie. Nasza gmina po raz kolejny została uhonorowana tym tytułem. Ta nobilitacja to dla nas potwierdzenie słuszności naszych działań. To znak, że droga, którą obieramy jako gmina jest tą, która powiedzie nas do sukcesu i zagwarantuje wysokie osiągnięcia. Ten tytuł ugruntował nas w przeświadczeniu o profesjonalizmie i wysokiej jakości podejmowanych przedsięwzięć i inwestycji. Nasza gmina, z roku na rok, rozwija się coraz prężniej. Nowe inwestycje, poprawa warunków życia mieszkańców, wszechstronny, ale przede wszystkim zrównoważony rozwój miejscowości wchodzących w skład gminy – to wszystko jest konsekwencją wielu działań, przedsięwzięć – przede wszystkim dobrych decyzji. Cieszy nas to, że polityka naszej gminy spotyka się z aprobatą kapituły konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”.

rozwiń

Udział w konkursie „Gmina Fair Play” daje wiele możliwości, przede wszystkim na płaszczyźnie promocji gminy. Co ważne - w skali krajowej. To szansa na to, by zaprezentować się szerokiemu gronu inwestorów i firm. Tytuł „Gmina Fair Play” to duży prestiż. To uznana marka, która pozwala na dobrą prezentację na zewnątrz. Systematyczność udziału w programie „Gmina Fair Play” daje nam, ale przede wszystkim inwestorom, pewność tego, że jesteśmy dobrym samorządem. Udział w konkursie to również szansa na to, by wyciągnąć wnioski i określić swoją pozycję na tle innych samorządów. To też możliwość tego, by poznawać rozwiązania i programy, jakie realizują inne jednostki samorządowe. To korzyści promocyjne, ale też motywacja do tego, by dalej ciężko pracować, aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.

Posiadanie certyfikatu daje wymierne korzyści związane z promowaniem gminy. To rozgłos we wszelkiego rodzaju mediach, ale też pozyskanie logo „Gmina Fair Play”, które jest dobrym znakiem dla inwestorów. To symbol tego, że jesteśmy gminą, w której warto się zatrzymać i podjąć inwestycję. Nasza Gmina postrzegana jest jako gmina aktywna, prężna, taka, która ma wiele do zaoferowania. Jesteśmy otwarci na nowe inwestycje. Ten tytuł to dla nas potwierdzenie wyżej wymienionych cech. „Gmina Fair Play” jest tytułem, który zdecydowanie wspomaga rozwój gminy i jej pozytywny wizerunek. Stawia przed nami nowe wyzwania, podnosi poprzeczkę, by piąć się coraz wyżej, by żyło się tutaj jeszcze lepiej.

Roman Jabłoński, Wójt Gminy Grębocice


Przyznany już po raz czwarty tytuł „Gmina Fair Play” jest jednym z najważniejszych certyfikatów wykorzystywanych do promocji Miasta Skierniewice i budowania jego pozytywnego wizerunku wśród inwestorów. Szczegółowa ankieta i zewnętrzny audyt są dla samorządu egzaminem sprawdzającym jakość funkcjonowania urzędu i odzwierciedleniem pozytywnego nastawienia miasta do przedsiębiorców. To sukces nas wszystkich. Po raz kolejny docenili to organizatorzy konkursu „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, doceniają to również nowi inwestorzy.

rozwiń

Miasto Skierniewice bierze udział w programach certyfikacyjnych i poddaje się kontroli, ponieważ w ten sposób poznaje niezależną ocenę swoich działań.

Tytuł „Gmina Fair Play” jest prestiżowym oraz rozpoznawalnym w świecie biznesu wyróżnieniem, dzięki któremu przedsiębiorcy oraz inwestorzy mają gwarancję profesjonalnej obsługi ich inwestycji. Posiadane tytuły i wyróżnienia są dla nich sygnałem i najlepszą rekomendacją, że dane miasto jest jedną z najlepszych lokalizacji do prowadzenia biznesu. I tak jest w naszym przypadku.

Cztery nowe firmy i nowe miejsca pracy to wymierne efekty otrzymania tytułu, bowiem to dzięki niemu zwiększyło się zainteresowanie przedsiębiorców inwestowaniem w naszym mieście. Od wielu lat budujemy markę miasta i samorządu jako podmiotu wiarygodnego, który przestrzega zasad etycznych w swojej działalności i gwarantuje najwyższą jakość usług we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Leszek Trębski, Prezydent Miasta Skierniewice


Tytuł „Gmina Fair Play” to dla nas duże wyróżnienie i dowód na to, że przyjęta przez nas droga, którą od kilku lat podążamy jest właściwym wyborem. Otrzymany certyfikat jest potwierdzeniem jakości i wszechstronnego rozwoju, który sprzyja poprawie warunków życia mieszkańców, a jednocześnie tworzy dobre warunki dla przedsięwzięć biznesowych.

rozwiń

Udział w konkursie „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” to możliwość promocji gminy w skali krajowej. Obecność na uroczystej Gali wręczenia statuetek, pozwala nam zaprezentować swój region w obecności dziennikarzy reprezentujących media ogólnokrajowe, a co za tym idzie mamy szansę pokazać się szerszemu gronu inwestorów. Coroczny udział w konkursie to także motywacja do pracy na rzecz systematycznego rozwoju gminy. Już teraz postrzegani jesteśmy jako gmina pro inwestycyjna. Każdego roku rozbudowujemy sieć dróg, chodników, oświetlenia ulicznego, uporządkowaliśmy w 100% sieć wodno – kanalizacyjną. Dzięki pozyskanym środkom unijnym zrealizowaliśmy termomodernizację obiektów komunalnych, powstały nowe obiekty sportowe, stale podnosimy warunki kształcenia w szkołach na terenie gminy. Tytuł „Gmina Fair Play” zobowiązuje, dlatego wszechstronny i zrównoważony rozwój gminy jest niewątpliwie związany nie tylko z promocyjnymi korzyściami, jakie daje udział w tak prestiżowym konkursie.

Dzięki tytułowi „Gmina Fair Play” na naszym terenie swoją działalność rozwinęły przedsiębiorstwa wydobycia kruszywa, dobra infrastruktura sprzyja lokowaniu nowych inwestycji, a wraz z nimi liczymy na rozwój lokalnej gospodarki, nowe miejsca pracy dla mieszkańców, a co za tym idzie - dalszą poprawę warunków życia.

Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Tryńcza


Konkurs „Gmina Fair Play – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” jest prestiżowym wydarzeniem, skierowanym do samorządów, które dbając o interesy społeczności lokalnych, stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki zarówno dla małych jak i dużych przedsięwzięć gospodarczych i inwestycyjnych.

rozwiń

Samo nadanie Tytułu „Gmina Fair Play” poprzedzone jest, dokonywanym przez niezależne gremia eksperckie, procesem szczegółowej weryfikacji realizowanych zadań. Przyznany Gminie Kozienice certyfikat, jest dla nas swoistym potwierdzeniem racjonalności prowadzonych przez kozienicki samorząd działań na rzecz rozwoju gospodarczego. Jest to także wiarygodny znak dla wszystkich inwestorów, że w naszej gminie – przy tak bogatej ofercie inwestycyjnej i sprzyjających warunkach dla rozwoju biznesu – po prostu warto inwestować! Tytuł „Gmina Fair Play” ma także oddźwięk mobilizujący - zobowiązuje do utrzymywania wysokiego poziomu świadczonych usług oraz poszukiwania i wdrażania kolejnych narzędzi promujących gminę w świecie biznesu.

Tytuł „Gmina Fair Play” przekłada się na wymierne korzyści w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów i nowych miejsc pracy. To jasny przekaz świadczący o dobrej infrastrukturze w gminie i stałym jej polepszaniu, promowaniu inwestycji pro - ekologicznych i dobrej współpracy z lokalnym biznesem. Posługiwanie się logo „Gmina Fair Play” nie tylko podnosi prestiż gminy, ale także - a może przede wszystkim – jest elementem marketingowo – promocyjnym, który przedstawia Gminę Kozienice jako rzetelnego, wiarygodnego partnera, utwierdza w przekonaniu, że jesteśmy gminą przyjazną i otwartą zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Aspektem pozapromocyjnym jest bez wątpienia bardzo dobrze przygotowany „Raport benchmarkingowy”, który obiektywnie - bo zewnętrznie - ocenia realizowane działania i ich efekty. Nie skupia się jedynie na pozytywnych stronach działalności samorządowej, lecz wskazuje również na zjawiska i kwestie wpływające na ograniczenia rozwoju gospodarczego, co jest niezwykle istotne w procesie planowania i opracowywania strategii rozwoju.

Ważnym elementem certyfikacji w konkursie „Gmina Fair Play” jest ułatwienie w wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi gminami na temat efektywnych metod promocji i sposobów dotarcia do nowych inwestorów. Stanowi to dla samorządów swoistą zachętę do profesjonalizmu w relacjach z inwestorami i przedsiębiorcami. Natomiast przedstawienie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych z dostępem do infrastruktury technicznej we wszelkich publikacjach konkursu „Gmina Fair Play”, daje możliwość dotarcia do szerokiego grona potencjalnych inwestorów.

dr inż. Tomasz Śmietanka, Burmistrz Gminy Kozienice


Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

rd9k41